РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Страните по тази конвенция,
Приемайки, че изменението на климата на Земята и неблагоприятните последствия от това са обща грижа на човечеството,
Загрижени, че човешката дейност води до значително нарастване на концентрациите на парникови газове в атмосферата, че това увеличение усилва естествения парников ефект и че това ще доведе до допълнително затопляне на земната повърхност и атмосферата, което може неблагоприятно да засегне естествените екосистеми и човечеството,
Отбелязвайки, че най-големият дял от историческите и настоящите глобални емисии на парникови газове произтичат от развитите страни, че емисиите на глава от населението в развиващите се страни са все още относително ниски и че делът на глобалните емисии, произтичащи от развиващите се страни, ще нараства, за да могат те да посрещнат своите социални нужди и нуждите на развитието,
Съзнавайки ролята и значимостта на земните и морските екосистеми като поглътители и резервоари на парникови газове,
Отбелязвайки, че има много неясноти в прогнозите за изменение на климата, особено относно сроковете, величината и регионалните различия,
Отчитайки, че глобалният характер на изменението на климата изисква най-широко възможно сътрудничество от всички страни и тяхното участие в ефективни и подходящи международни ответни действия в съответствие съобразно с техните общи, но диференцирани отговорности и съответни възможности и техните социално-икономически условия,
Припомняйки съответните разпоредби на Декларацията на Конференцията на Организацията на обединените нации по околната среда на човека, приета на 16 юни 1972 г. в Стокхолм,
Припомняйки също, че държавите в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации и принципите на международното право имат суверенното право да използват собствените си ресурси съобразно собствената си екологична политика и политика на развитие, както и задължението да не допускат действия под тяхна юрисдикция или контрол, причиняващи увреждане на околната среда на други държави или на области извън обсега на националната им юрисдикция,
Потвърждавайки отново принципа на суверенност на държавите в международното сътрудничество, което да адресира изменението на климата,
Признавайки, че държавите следва да приемат ефективно екологично законодателство, че екологичните стандарти, управленските цели и приоритети следва да отразяват екологичния контекст и контекста на развитието, за които те се отнасят, и че стандартите, прилагани от някои страни, може да са неподходящи и налагащи неоправдани икономически и социални разходи за други страни, и по-специално за развиващите се страни,
Припомняйки разпоредбите на Резолюция на Общото събрание 44/228 от 22 декември 1989 г. на Конференцията на Организацията на обединените нации по околна среда и развитие и резолюции 43/53 от 6 декември 1988 г., 44/207 от 22 декември 1989 г., 45/212 от 21 декември 1990 г. и 46/169 от 19 декември 1991 г. за опазване на глобалния климат за настоящото и за бъдещите поколения на човечеството,
Припомняйки също разпоредбите на Резолюция 44/206 от 22 декември 1989 г. на Общото събрание относно възможните неблагоприятни последици от повишаване на морското равнище за островите и крайбрежните зони, особено за ниските крайбрежни зони, и съответните разпоредби на Резолюция 44/172 от 19 декември 1989 г. на Общото събрание за прилагането на Плана за действие за борба с опустиняването,
Припомняйки освен това Виенската конвенция за опазване на озоновия слой от 1985 г. и Монреалския протокол за веществата, разрушаващи озоновия слой от 1987 г., изменен и допълнен на 29 юни 1990 г.,
Отбелязвайки Декларацията на Министрите от Втората световна конференция по климата, приета на 7 ноември 1990 г.,
Съзнавайки ценната аналитична работа, извършвана от много държави по въпросите на изменението на климата, и сериозния принос на Световната организация по метеорология, Програмата на Организацията на обединените нации по околната среда и други органи, организации и структури в системата на Организацията на обединените нации, както и на други международни и междуправителствени органи за обмена на резултатите от научните изследвания и координация на тези изследвания,
Признавайки, че стъпките, необходими за разбиране и адресиране на изменението на климата, ще бъдат по-ефективни от екологична, социална и икономическа гледна точка, ако те са основани на съответните научно-технически и икономически постижения и са предмет на непрекъсната преоценка в светлината на новите открития в тези области,
Признавайки, че разнообразните действия, които адресират изменението на климата, могат да бъдат обосновани икономически и могат да помогнат при решаването на други екологични проблеми,
Признавайки също необходимостта за развитите страни да предприемат незабавни гъвкави действия на основата на ясни приоритети като първа стъпка към цялостни стратегии на глобално, национално и където е договорено, на регионално ниво, които да отчитат всички парникови газове съобразно относителния им принос за увеличаване на парниковия ефект,
Припомняйки освен това, че ниските и други малки островни държави, държави с крайбрежия с ниска надморска височина, пустинни и полупустинни зони или територии, застрашени от наводнения, засушаване и опустиняване, както и развиващи се страни с чувствителни планински екосистеми са особено уязвими от неблагоприятните последствия от изменение на климата,
Признавайки специфичните трудности на тези страни и специално на развиващите се страни, чиито икономики са особено зависими от производството, използването и износа на изкопаеми горива, произтичащи от предприетите мерки за ограничаване на емисиите на парникови газове,
Потвърждавайки, че мерките в отговор изменението на климата следва да се координират със социално-икономическото развитие чрез интегриран подход с оглед да се избегне последващо неблагоприятно въздействие върху него, като изцяло се отчитат законните приоритетни нужди на развиващите се страни за постигане на устойчиво икономическо развитие и изкореняване на бедността,
Признавайки, че всички страни, особено развиващите се страни, се нуждаят от достъп до ресурси, необходими за постигне на устойчиво социално-икономическо развитие, и че за да се доближават развиващите се страни до тази цел, тяхното потребление на енергия ще трябва да нараства, като се имат предвид възможностите за постигане на по-висока енергийна ефективност и за контрол върху емисиите на парникови газове, включително чрез прилагане на нови технологии по начин, който е икономически и социално изгоден,
Решени да опазват климатичната система за сегашните и бъдещите поколения,
страните се споразумяха за следното:

 

Член 1
Определения
По смисъла на тази конвенция:
1. "Неблагоприятни последици от изменение на климата" означава промени във физическата среда или флората и фауната в резултат от изменението на климата, които имат значителни вредни въздействия върху състава, устойчивостта или продуктивността на естествените и на управляваните екосистеми или върху функционирането на социално-икономическите системи, или върху човешкото здраве и благосъстояние.
2. "Изменение на климата" означава изменение на климата, пряко или непряко свързано с човешка дейност, което променя състава на глобалната атмосфера и което се явява в допълнение към естественото вариране на климата, наблюдавано за сравними периоди от време.
3. "Климатична система" означава съвкупността от атмосферата, хидросферата, биосферата и геосферата и тяхното взаимодействие.
4. "Емисии" означава изпускане на парникови газове и/или техни прекурсори в атмосферата за дадено място и за определен период от време.
5. "Парникови газове" са естествени и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират и повторно излъчват инфрачервена радиация.
6. "Регионална организация за икономическа интеграция" означава организация, учредена от суверенни държави в даден регион, която е компетентна по отношение на въпросите, регламентирани от тази конвенция или от протоколите към нея, и е надлежно упълномощена в съответствие с вътрешните й процедури да подписва, ратифицира, одобрява или да се присъединява към съответните документи.
7. "Резервоар" означава компонент или компоненти от климатичната система, където се натрупват парникови газове или прекурсори на парникови газове.
8. "Поглътител" означава всякакъв процес, дейност или механизъм, които абсорбират парников газ, аерозол или прекурсор на парников газ от атмосферата.
9. "Източник" означава какъвто и да е процес или дейност, при които се освобождава парников газ, аерозол или прекурсор на парников газ в атмосферата.

Член 2
Цел
Крайната цел на тази конвенция и на свързаните с нея правни актове, които Конференцията на страните може да приеме, е да постигне съгласно съответните разпоредби на конвенцията стабилизация на концентрациите на парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса върху климатичната система. Такова ниво трябва да бъде достигнато в рамките на период от време, който да е достатъчен за естественото приспособяване на екосистемите към изменението на климата, да не застрашава производството на храни и да дава възможност за осъществяване на устойчиво икономическо развитие.

Член 3
Принципи
Страните по конвенцията в техните действия за постигане целта на конвенцията и за изпълнение на нейните разпоредби се ръководят между другото от следното:
1. Страните следва да опазват климатичната система за доброто на днешното и бъдещите поколения на човечеството на основата на равенството и в съответствие с техните общи, но диференцирани отговорности и съответните им възможности. В съответствие с това развитите страни членки трябва да поемат водеща роля в борбата с изменението на климата и неблагоприятните последици от него.
2. Специфичните нужди и особеното положение на развиващите се страни членки и по-специално на онези, които са най-уязвими от неблагоприятните последици от изменението на климата, както и на онези страни, особено развиващите се страни членки, които биха понесли непропорционално или непосилно бреме по силата на конвенцията, следва да се разглеждат със специално внимание.
3. Страните следва да предприемат предпазни мерки, за да предвидят, предотвратят или намалят до минимум причините за изменение на климата и да смекчат неблагоприятните последици от него. Там, където има заплаха за сериозно или необратимо увреждане, липсата на цялостна научна яснота не трябва да се използва като причина за отлагане на такива мерки, като се има предвид, че политиките и мерките за предотвратяване на изменението на климата трябва да бъдат икономически ефективни, така че да осигуряват глобални ползи при възможно най-ниски разходи. За да се постигне това, тези политики и мерки следва да отчитат различните социално-икономически условия, да бъдат комплексни, да обхващат всички съответни източници, поглътители, резервоари на парникови газове и адаптация и да включват всички сектори на икономиката. Усилията за адресиране изменението на климата могат да се осъществяват в сътрудничество между заинтересованите страни.
4. Страните имат право и следва да подпомагат устойчивото развитие. Политиките и мерките за опазване на климатичната система от изменения, предизвикани от човека, следва да са съобразени със специфичните условия на всяка страна и следва да се интегрират в националните програми за развитие, като се има предвид, че икономическото развитие е от съществено значение за предприемане на мерки за адресиране изменението на климата.
5. Страните следва да си сътрудничат в насърчаването на подпомагаща и отворена международна икономическа система, която да доведе до устойчив икономически растеж и развитие на всички страни, особено на развиващите се страни членки, като им дава по този начин възможност по-добре да адресират проблемите на изменението на климата. Мерките за борба с изменението на климата, включително едностранните, не следва да представляват средство за произволна или неоправдана дискриминация или скрити ограничения в международната търговия.

Член 4
Задължения
1. Всички страни по конвенцията, имайки предвид общите си, но диференцирани отговорности и специфичните си национални и регионални приоритети, цели и положение:
(а) Разработват, периодично осъвременяват, публикуват и предоставят на Конференцията на страните в съответствие с член 12 национални инвентаризации на антропогенните емисии по източници и абсорбиране от поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, като се използват сравними методологии, които ще бъдат договорени от Конференцията на страните.
(б) Формулират, прилагат, публикуват и редовно осъвременяват национални, а където е необходимо, и регионални програми, съдържащи мерки за смекчаване на изменението на климата чрез ограничаване на антропогенните емисии от източници и отстраняването им от поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, както и мерки, които да подпомогнат адекватната адаптация към изменението на климата.
(в) Насърчават и си сътрудничат в развитието, прилагането и разпространението, включително трансфера, на технологии, практики и процеси, които контролират, намаляват или предотвратяват антропогенните емисии на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, във всички съответни отрасли, включително енергетика, транспорт, промишленост, селско и горско стопанство и управление на отпадъците.
(г) Насърчават устойчивото управление, съдействат и си сътрудничат за опазването и увеличаването по подходящ начин на поглътители и резервоари на всички парникови газове, които не се контролират от Монреалския протокол, включително биомаса, гори, океани и други земни, крайбрежни и морски екосистеми.
(д) Сътрудничат си в подготвителните мерки за адаптация към въздействията от изменението на климата, развиват и разработват подходящи комплексни планове за управление на крайбрежните зони, водните ресурси и селското стопанство, за опазване и възстановяване на райони, особено в Африка, засегнати от суша, опустиняване, както и наводнения.
(е) Вземат под внимание съображенията за изменение на климата до възможната степен в техните социално-икономически и екологични политики и действия и използват подходящи методи, например оценки за въздействието, формулирани и определени на национално равнище, с оглед минимизиране на вредите върху икономиката, общественото здраве и качеството на околната среда, като последици от проекти или мерки, осъществени от тях за смекчаване или адаптиране към изменението на климата.
(ж) Насърчават и си сътрудничат в научни, технологически, технически, социално-икономически и други изследвания, систематични наблюдения и развиване на бази от данни, свързани с климатичната система и предназначени за по-нататъшни проучвания за намаляване или премахване на съществуващите неясноти относно причините, следствията, величината и сроковете в изменението на климата, както и икономическите и социалните последствия от различните ответни стратегии.
(з) Насърчават и си сътрудничат за пълна, открита и своевременна обмяна на съответната научна, технологична, техническа, социално-икономическа и правна информация, свързана с климатичната система и с изменението на климата, както и с икономическите и социалните последствия от различните ответни стратегии.
(и) Насърчават и си сътрудничат в обучението, подготовката и информирането на обществеността, свързани с изменението на климата, и насърчават най-широко участие в този процес, включително и на неправителствени организации; и
(к) Докладват на Конференцията на страните информация, свързана с изпълнението на конвенцията, съгласно член 12.
2. Развитите страни и другите страни, включени в приложение I, се задължават по-специално за следното:
(а) Всяка от тези страни приема национални1 политики и взема съответни мерки за смекчаване на изменението на климата чрез ограничаване на своите антропогенни емисии на парникови газове и чрез защитата и увеличаването на своите поглътители и резервоари. Тези политики и мерки трябва да покажат, че развитите държави поемат водеща роля в промяната на дългосрочните тенденции в антропогенните емисии, съответстващи на целта на тази конвенция, като признават, че връщането в края на това десетилетие към по-ранните равнища на антропогенни емисии на въглероден двуокис и други парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, ще спомогне за такава промяна и отчитайки разликите в изходните позиции и възможности на тези страни, икономическите структури и ресурсна основа, необходимостта да се поддържа силен и устойчив икономически растеж, наличните технологии и други индивидуални обстоятелства, както и нуждата от равнопоставен и подходящ принос на всяка от тези страни към общите усилия, насочени към тази цел. Тези страни могат да прилагат такива политики и мерки съвместно с други страни и могат да подпомагат други страни за постигане целта на конвенцията и особено на целите на тази точка.
(б) За да се съдейства за напредък в тази насока, всяка от тези страни трябва да предостави в срок от шест месеца от влизане в сила на конвенцията и периодично след това и съгласно член 12 подробна информация за своята политика и мерки, посочени в точка (а) по-горе, както и за своите постигнати планирани антропогенни емисии по източник и отстраняването им от поглътители на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, за срока, посочен в точка (а), с цел да се върнат поотделно или заедно към техните равнища от 1990 г. на антропогенни емисии на въглероден двуокис и други парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол. Тази информация ще се разгледа от Конференцията на страните на нейната първа сесия и периодично след това съгласно член 7.
(в) Изчисленията на емисиите от източници и от поглътители на парникови газове за целите на точка (б) по-горе следва да отчитат най-добрите научни постижения, включително ефективния капацитет на поглътители и съответния принос на такива газове за изменението на климата. Конференцията на страните разглежда и утвърждава методологиите за тези изчисления на своята първа сесия и впоследствие ги преразглежда редовно.
(г) Конференцията на страните на своята първа сесия преглежда адекватността на точки (а) и (б) по-горе. Този преглед се прави в светлината на най-добрата налична научна информация и оценки на изменението на климата и въздействието от него, както и на съответната техническа, социална и икономическа информация. На основата на този преглед Конференцията на страните предприема подходящи действия, които могат да включват приемане на изменения на задълженията по точки (а) и (б) по-горе. Конференцията на страните на своята първа сесия приема също така решения относно критериите за съвместно изпълнение, както е посочено в точка (а) по-горе. Втори преглед на точки (а) и (б) се извършва не по-късно от 31 декември 1998 г., а след това - на редовни интервали, определени от Конференцията на страните, до постигане на целта на конвенцията.
(д) Всяка от тези страни:
(i) съгласува, където е подходящо, с други такива страни съответните икономически и административни документи, разработени за постигане целта на конвенцията; и
(ii) определя и периодично прави преглед на своите собствени политики и практически мерки, които насърчават дейности, избягващи по-високи нива на антропогенни емисии на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол.
(е) Конференцията на страните не по-късно от 31 декември 1998 г. прави преглед на наличната информация с оглед приемане на решения за такива изменения на списъците в приложения I и II, каквито могат да са подходящи с одобрението на заинтересованата страна.
(ж) Всяка страна, невключена в приложение I, може при депозиране на своя документ за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване или по всяко друго време след това да уведоми депозитаря, че има намерение да се обвърже с точки (а) и (б) по-горе. Депозитарят съобщава на останалите страни за всяко такова уведомление.
3. Развитите страни по конвенцията и другите развити страни, включени в приложение II, следва да осигурят нови и допълнителни финансови средства за покриване на пълните договорени разходи, понесени от развиващите се страни при изпълнение на поетите задължения по член 12, параграф 1. Те също така осигуряват такива финансови средства, включително за трансфер на технологии, необходими на развиващите се страни, за поемане на пълните договорени допълнителни разходи за прилагане на мерките, обхванати от параграф 1 на този член и договорени между развиващите се страни и международната организация или организации, посочени в член 11, съгласно същия член. Изпълнението на тези задължения трябва да отчита необходимостта от адекватност и предвидимост на потока от средства и важността от подходящо споделяне на тежестта между развитите държави - страни по конвенцията.
4. Развитите страни членки и другите развити страни, включени в приложение II, също така подпомагат развиващите се страни, които са особено уязвими от неблагоприятните последствия от изменението на климата, за поемане на разходите по приспособяването към вредните последствия от изменението на климата.
5. Развитите страни членки и другите развити страни, включени в приложение II, предприемат всички разумни стъпки, за да съдействат, улесняват и финансират по подходящ начин трансфера или достъпа до екологосъобразни технологии и ноу-хау за другите страни членки, особено за развиващите се страни членки, за да могат те да изпълнят разпоредбите на конвенцията. В този процес развитите страни членки подкрепят развитието и укрепването на вътрешния капацитет и технологии на развиващите се страни членки. Други страни членки и организации, които имат възможност за това, могат също да спомагат за трансфера на такива технологии.
6. При изпълнението на своите задължения по параграф 2 по-горе се допуска известна гъвкавост за Конференцията на страните за страните, включени в приложение I, които са в процес на преход към пазарна икономика, с цел да се засилят възможностите на тези страни да се справят с изменението на климата, включително по отношение на историческото равнище на антропогенните емисии на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, което е избрано за база.
7. Степента, до която развиващите се страни членки ще могат ефективно да изпълнят своите задължения по тази конвенция, ще зависи от ефективното изпълнение от страна на развитите страни на техните задължения по тази конвенция, свързани с финансови ресурси и трансфер на технологии, и следва изцяло да отчита, че икономическото и социалното развитие и изкореняването на бедността са от първостепенна важност за развиващите се страни членки.
8. При изпълнение на задълженията по този член страните следва да отчетат изцяло какви действия са необходими по тази конвенция, включително действията, свързани с финансиране, застраховки и трансфер на технологии, за да се задоволят специфичните нужди и проблеми на развиващите се страни членки, произтичащи от вредните последствия от изменението на климата и/или последствията от прилагане на ответни мерки, по специално за:
(а) малки островни държави;
(б) държави с ниски крайбрежни зони;
(в) държави с пустинни или полупустинни райони, горски райони и райони, подложени на деградация на горите;
(г) държави с райони, често изложени на природни бедствия;
(д) държави с райони, подложени на суша и опустиняване;
(е) държави с високо замърсяване на въздуха в градовете;
(ж) държави с райони с чувствителни екосистеми, включително планински екосистеми;
(з) държави, чиито икономики са силно зависими от приходи от производство, преработване и износ и/или потребление на изкопаеми горива и свързаните с тях продукти с високо енергопотребление;
(и) държави без излаз на море и транзитни държави.
Освен това Конференцията на страните може да предприеме мерки и подходящи действия в съответствие с този параграф.
9. В своите действия по отношение финансирането и трансфера на технологии страните изцяло отчитат специфичните нужди и особеното положение на най-слабо развитите държави.
10. Страните в съответствие с член 10 вземат предвид при изпълнението на задълженията си по конвенцията положението на страните, особено на развиващите се страни членки, с икономики, уязвими от вредните последствия при прилагането на ответни мерки към изменението на климата. Това се отнася особено за страните, чиито икономики са силно зависими от приходи, получавани от производство, преработка и износ и/или потребление на изкопаеми горива и свързаните с тях продукти, изискващи високо енергопотребление, и/или използването на изкопаеми горива, за които такива страни имат сериозни трудности за пренасочване към алтернативни източници.

Член 5
Научни изследвания и системно наблюдение
При изпълнение на поетите от тях задължения по член 4, параграф 1, точка (ж) страните още:
(а) Подкрепят и по-нататък развиват по подходящ начин международни и междуправителствени програми и мрежи или организации с цел определяне, осъществяване, оценка и финансиране на научни изследвания, събиране на данни и системно наблюдение, като се отчита необходимостта от свеждане до минимум дублирането на усилията.
(б) Подкрепят международните и междуправителствените усилия за засилване на системното наблюдение и националния капацитет за научно-технически изследвания, особено в развиващите се държави, и съдействат за насърчаване на достъпа до и обмена на данни и анализи от области извън националната юрисдикция; и
(в) Вземат предвид особените проблеми и нужди на развиващите се държави и си сътрудничат при подобряване на техния национален капацитет и възможности да участват в усилията, посочени в точки (а) и (б) по-горе.

Член 6
Образование, обучение и информиране на обществеността
При изпълнение на поетите от тях задължения по член 4, параграф 1, точка (и) страните още:
(а) Съдействат и улесняват на национално, а където е подходящо, и на субрегионално и регионално равнище в съответствие с националното законодателство и норми и в рамките на техните възможности:
(i) разработването и прилагането на образователни програми и на програми за информиране на обществеността за изменението на климата и последствията от него;
(ii) достъп на обществеността до информация за изменението на климата и последствията от него;
(iii) участие на обществеността в адресиране на изменението на климата и последствията от него и разработване на адекватни ответни мерки; и
(iv) обучение на научен, технически и управленски персонал.
(б) Си сътрудничат и подпомагат на международно равнище и където е подходящо, чрез използване на съществуващите организации:
(i) разработването и обмена на образователни материали и материали за повишаване информираността на обществеността по изменението на климата и последствията от него;
(ii) разработването и изпълнението на програми за образование и обучение, включително укрепването на националните институции, както и обмена или командироването на персонал за обучение на експерти в тази област, особено за развиващите се държави.

Член 7
Конференция на страните
1. Учредява се Конференция на страните.
2. Конференцията на страните като върховен орган на тази конвенция следи редовно приложението на конвенцията и на всички свързани с нея правни актове, които Конференцията на страните може да приема, като приема в рамките на своя мандат необходимите решения за насърчаване ефективното изпълнение на конвенцията. За тази цел тя:
(а) Проверява периодично задълженията на страните и институционалните механизми по тази конвенция с оглед целта на конвенцията, на натрупания в хода на нейното изпълнение опит и на развитието на научно-техническите знания.
(б) Съдейства и улеснява обмена на информация по мерките, приети от страните за адресиране изменението на климата и последствията от него, отчитайки различното положение, отговорности и възможности на страните и техните съответни задължения по конвенцията.
(в) Улеснява при поискване от две или повече страни координацията на приетите от тях мерки за адресиране изменението на климата и последствията от него, като отчита различното положение, отговорности и възможности на страните и техните съответни задължения по конвенцията.
(г) Съдейства и ръководи в съответствие с целта и разпоредбите на конвенцията разработването и периодичното усъвършенстване на съпоставими методологии, които да се приемат от Конференцията на страните, между които такива за подготвяне на инвентаризации на емисиите на парникови газове от източници и отстраняването им от поглътители, както и за оценка ефективността на мерките за ограничаване на емисиите и засилване поглъщането на тези газове.
(д) Оценява на базата на цялата предоставена й информация съгласно разпоредбите на конвенцията изпълнението на конвенцията от страните, общата ефективност на мерките, предприети във връзка с тази конвенция, особено на екологичните, икономическите и социалните ефекти, както и тяхното кумулативно въздействие и степента, до която е постигнат напредък в осъществяването целта на конвенцията.
(е) Разглежда и приема редовни отчети по изпълнението на конвенцията и осигурява тяхното публикуване.
(ж) Прави препоръки по всички въпроси, необходими за изпълнение на конвенцията.
(з) Мобилизира финансови средства съобразно член 4, параграфи 3, 4 и 5 и член 11.
(и) Учредява такива спомагателни органи, каквито са необходими за изпълнението на конвенцията.
(к) Преглежда докладите, представени от спомагателните й органи, и им дава насоки по тях.
(л) Договаря и приема с консенсус своите процедурни и финансови правила, както и тези за всички спомагателни органи.
(м) Търси и използва, когато е подходящо, услугите и сътрудничеството на компетентни международни организации, междуправителствени и неправителствени органи, както и информация, предоставяна от тях; и
(н) Упражнява всички други функции, които са необходими за постигане целта на конвенцията, както и всички други функции, възложени й по тази конвенция.
3. Конференцията на страните на своята първа сесия приема процедурните си правила, както и тези на създадените по тази конвенция спомагателни органи, които правила включват и реда за вземане на решения по въпроси, които още не са включени в процедурите за вземане на решения, предвидени в конвенцията. Тези процедури могат да включват конкретни мнозинства, необходими за вземане на дадени решения.
4. Първата сесия на Конференцията на страните се свиква от временния Секретариат, посочен в член 21, и се провежда не по-късно от една година след влизане в сила на конвенцията. Следващите редовни сесии на Конференцията на страните се провеждат всяка година, освен ако Конференцията на страните не реши друго.
5. Извънредни сесии на Конференцията на страните се провеждат по всяко друго време, когато Конференцията счете за необходимо, или при писмено искане от някоя страна, при условие че в срок от шест месеца след като Секретариатът е уведомил страните за това искане, то се подкрепи от най-малко една трета от страните.
6. Организацията на обединените нации, нейните специализирани организации и Международната агенция за атомна енергия, както и всяка държава членка или наблюдател в тези организации, които не са страна по конвенцията, могат да бъдат представени на сесиите на Конференцията на страните като наблюдатели. Всяка организация или агенция, независимо дали е национална, международна, правителствена или неправителствена, която е компетентна по въпросите в обхвата на конвенцията и която е информирала Секретариата за желанието си да бъде представена на Конференцията на страните като наблюдател, може да бъде допусната, освен ако повече от една трета от присъстващите страни не възразят. Допускането и участието на наблюдатели се подчиняват на процедурните правила, приети от Конференцията на страните.

Член 8
Секретариат
1. Учредява се Секретариат.
2. Функциите на Секретариата са:
(а) Да организира сесиите на Конференцията на страните и нейните спомагателни органи, учредени по силата на конвенцията, и да им предоставя исканите услуги.
(б) Да обобщава и разпространява докладите, които му се представят.
(в) При поискване да улеснява оказването на помощ на страните, особено на развиващите се страни членки, при събирането и предаването на информацията, изисквана съгласно разпоредбите на конвенцията.
(г) Да подготвя доклади за дейността си и да ги представя на Конференцията на страните.
(д) Да осигурява необходимата координация със секретариатите на други сродни международни организации.
(е) Да сключва под общото ръководство на Конференцията на страните такива административни и договорни споразумения, каквито могат да са необходими за ефективното изпълнение на функциите му; и
(ж) Да изпълнява другите функции на секретариат, посочени в конвенцията и в който и да е от нейните протоколи, както и всякакви други функции, които могат да бъдат определени от Конференцията на страните.
3. На своята първа сесия Конференцията на страните избира постоянен Секретариат и организира неговото функциониране.

Член 9
Спомагателен орган за научно-технически консултации
1. Учредява се спомагателен орган за научно-технически консултации, който да предоставя на Конференцията на страните, а когато е необходимо, и на другите спомагателни органи, своевременна информация и консултации по свързани с конвенцията научно-технически въпроси. Този орган е открит за участие на всички страни и е мултидисциплинарен. Той се състои от представители на правителствата, компетентни в съответните експертни области. Той докладва редовно на Конференцията на страните за всички аспекти на своята работа.
2. Под ръководството на Конференцията на страните и с помощта на съществуващите компетентни международни органи този орган:
(а) Предоставя оценки за състоянието на научните постижения за изменението на климата и последствията от него.
(б) Изготвя научни оценки за ефекта от предприетите мерки при изпълнението на конвенцията.
(в) Идентифицира иновационни, ефективни и модерни технологии и ноу-хау и дава становища за начините за насърчаване разработване и/или трансфер на такива технологии.
(г) Дава становища по научни програми и международно сътрудничество в научноизследователска дейност, свързани с изменението на климата, както и за начините и средствата за подпомагане изграждането на вътрешен капацитет в развиващите се държави; и
(д) Отговаря на научни, технологични и методологически въпроси, които Конференцията на страните и нейните спомагателни органи могат да поставят.
3. Функциите и компетенциите на този орган могат да бъдат допълнени от Конференцията на страните.

Член 10
Спомагателен орган по изпълнението
1. Учредява се спомагателен орган по изпълнението, който да подпомага Конференцията на страните при оценката и прегледа на ефективното изпълнение на конвенцията. Този орган е открит за участие на всички страни и се състои от представители на правителствата, които са експерти по въпроси, свързани с изменението на климата. Той докладва редовно на Конференцията на страните за всички аспекти на своята работа.
2. Под ръководството на Конференцията на страните този орган:
(а) Разглежда информацията, предоставяна съгласно член 12, параграф 1, и оценява общия постигнат ефект от стъпките, предприети от страните, в светлината на последните научни оценки, отнасящи се до изменението на климата.
(б) Разглежда информацията, предоставяна в съответствие с член 12, параграф 2, с цел да подпомага Конференцията на страните при извършването на прегледите, изисквани от член 4, параграф 2 (г); и
(в) Подпомага Конференцията на страните, когато е необходимо, при подготовката и прилагането на нейните решения.

Член 11
Финансов механизъм
1. С настоящото се установява механизъм за осигуряване на финансови средства на базата на безвъзмездна помощ или концесия, включително за трансфер на технологии. Той работи под ръководството и се отчита пред Конференцията на страните, която определя неговата политика, програмни приоритети и критерии за допустимост, отнасящи се до тази конвенция. Неговата дейност се възлага на една или повече съществуващи международни организации.
2. Във финансовия механизъм има равнопоставено и балансирано представителство на всички страни с прозрачна система за управление.
3. Конференцията на страните и организацията или организациите, натоварени с дейността на финансовия механизъм, се договарят за процедурите за успешното прилагане на горните параграфи, които включват следното:
(а) Условия, които да осигуряват, че финансираните проекти за адресиране изменението на климата са в съответствие с политиката, програмните приоритети и критериите за допустимост, установени от Конференцията на страните.
(б) Условията, при които всяко решение за конкретно финансиране може да се преразгледа в духа на тази политика, програмни приоритети и критерии за допустимост.
(в) Представяне от организацията или от организациите на редовни доклади до Конференцията на страните по финансовите им операции, което е в съответствие с изискванията за отчетност, залегнали в параграф 1 по-горе; и
(г) Определяне по предвидим и установим начин на размера на необходимите и налични финансови средства за изпълнението на тази конвенция и условията, при които тези средства се преразглеждат периодично.
4. На своята първа сесия Конференцията на страните предприема необходимото за изпълнението на посочените по-горе разпоредби, като прави преглед и взема предвид временните механизми, посочени в член 21, параграф 3, и взема решение, дали тези временни механизми да продължат да действат. В срок от четири години след това Конференцията на страните прави преглед на финансовия механизъм и взема необходимите мерки.
5. Развитите страни членки могат да предоставят, а развиващите се страни членки да се възползват от финансови ресурси, свързани с изпълнението на конвенцията, чрез двустранни, регионални и други многостранни канали.

Член 12
Предоставяне на информация, свързана с изпълнението
1. В съответствие с член 4, параграф 1 всяка страна предоставя на Конференцията на страните чрез Секретариата следната информация:
(а) Национална инвентаризация на антропогенните емисии по източници и по отстраняването от поглътители за всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, съобразно своите възможности, като използва съпоставими методологии, които се подкрепят и договарят от Конференцията на страните.
(б) Общо описание на предприетите или планирани от страната стъпки за изпълнение на конвенцията; и
(в) Всякаква друга информация, която страната счита, че е свързана с постигането целта на конвенцията и че е подходяща за включване в предоставяната информация, включително, когато е подходящо, и материали, свързани с изчисления на тенденциите в развитието на глобалните емисии.
2. Всяка развита страна членка и всяка друга страна по приложение I включват в своята информация следните данни:
(а) Подробно описание на политиката и мерките, които е приела за изпълнение на задълженията си по член 4, параграфи 2(а) и 2(б); и
(б) Конкретна оценка за ефектите от тази политика и мерките, споменати в точка (а), върху антропогенните емисии от източници и отстраняването от поглътители на парникови газове по време на периода, посочен в параграф 2(а) на член 4.
3. Освен това всяка развита страна членка и всяка друга развита страна членка по приложение II включва подробности за мерките, предприети съгласно член 4, параграфи 3, 4 и 5.
4. Развиващите се страни членки могат на доброволна основа да предлагат проекти за финансиране, включително и на специфични технологии, материали, съоръжения, средства и практики, които биха били необходими за изпълнението на тези проекти, заедно със, ако е възможно, всички предвиждани допълнителни разходи за намаляване на емисиите и увеличаване на отстраняването от поглътители на парникови газове, както и приблизителна оценка на последващите ползи.
5. Всяка развита страна членки и всяка друга страна, включена в приложение I, предоставя първоначалния си доклад в срок от шест месеца от влизане в сила на конвенцията за тази страна. Всяка страна, която не е включена в този списък, представя своя първоначален доклад в срок от три години от влизане в сила на конвенцията за тази страна или от предоставянето на финансови средства съгласно член 4, параграф 3.
6. Най-слабо развитите държави могат да представят своя първоначален доклад по тяхна преценка. Честотата на последващите информации от всички страни се определя от Конференцията на страните, като се отчита диференцирания график, установен от този параграф.
7. Информацията, предоставена от страните по този член, се изпраща в най-кратък срок от Секретариата на Конференцията на страните и на всички заинтересовани спомагателни органи. При необходимост процедурите за предоставяне на информация могат да бъдат допълнително разгледани от Конференцията на страните.
8. След своята първа сесия Конференцията на страните осигурява при поискване финансово и техническо съдействие на развиващите се страни членки за съставянето и предаването на информацията по този член, както и за определяне на техническите и финансовите нужди, свързани с предложени проекти и ответни мерки по член 4. Такова съдействие може да бъде предоставено и от други страни, от компетентни международни организации и от Секретариата в зависимост от необходимостта.
9. Всяка група страни може съобразно ръководните начала, приети от Конференцията на страните, и при предварително уведомяване на Конференцията на страните да изготвя съвместни доклади в изпълнение на задълженията си по този член, при условие че тези доклади включват и информация за изпълнението на индивидуалните задължения по тази конвенция от всяка от страните.
10. Информация, получена от Секретариата, която е обозначена от дадена страна като поверителна съобразно критериите, които ще бъдат установени от Конференцията на страните, преди да се предостави на който и да е спомагателен орган, занимаващ се с предоставянето и разглеждането на информацията, се обработва от Секретариата по начин, защитаващ нейната поверителност.
11. По силата на параграф 9 по-горе и без да се засяга възможността на всяка страна да публикува своите доклади по всяко време, Секретариатът дава достъп на обществеността до докладите на страните по този член едновременно с предоставянето им на Конференцията на страните.

Член 13
Решаване на въпроси, свързани с изпълнението
Конференцията на страните на своята първа сесия следва да разгледа въпроса за създаването на многостранен консултативен процес, който да е на разположение на страните при тяхно поискване за решаването на въпроси по изпълнението на конвенцията.

Член 14
Разрешаване на спорове
1. В случай на спор между две или повече страни относно тълкуването или приложението на конвенцията засегнатите страни се стремят да решат спора чрез преговори или по друг мирен начин по техен избор.
2. Когато ратифицира, приема, одобрява или се присъединява към конвенцията или по всяко време след това, всяка страна, която не е регионална организация за икономическа интеграция, може да декларира в писмен документ, предоставен на депозитаря, че по отношение на всеки спор, свързан с тълкуването и приложението на конвенцията, тя признава като фактически задължително и без специално споразумение по отношение на всяка страна, поемаща същото задължение:
(а) Отнасянето на спора до Международния съд; и/или
(б) Арбитраж съгласно процедурите, които ще се приемат от Конференцията на страните веднага щом това стане възможно в приложение към конвенцията относно арбитража.
Страна по конвенцията, която е регионална организация за икономическа интеграция, може да направи декларация с подобен ефект относно арбитража съгласно процедурата, посочена в точка (б) по горе.
3. Декларацията, направена в съответствие с параграф 2 по-горе, остава в сила, докато срокът, посочен в нея, изтече или до три месеца след депозиране на писмено уведомление до депозитаря за нейното оттегляне.
4. Нова декларация, уведомление за оттегляне или изтичане на декларация по никакъв начин няма да засегнат висящо дело пред Международния съд или пред арбитражен съд, освен ако страните по спора не се договорят друго.
5. В зависимост от действието на параграф 2 по-горе, ако дванадесет месеца след уведомлението на една от страните до друга страна за наличие на спор между тях засегнатите страни не успеят да решат спора си чрез средствата, посочени в параграф 1, спорът по искане на всяка от страните по него се отнася за помирителна процедура.
6. По искане на една от страните по спора се създава помирителна комисия. Комисията се състои от равен брой членове, посочени от всяка заинтересована страна, и от председател, избран съвместно от членовете, посочени от всяка страна. Комисията се произнася с препоръчително решение, което страните следва да разгледат добросъвестно.
7. Допълнителни процедури, свързани с помирителната процедура, се приемат от Конференцията на страните в най-кратките възможни срокове в приложение към конвенцията по помирителната процедура.
8. Разпоредбите на този член се прилагат към всеки правен акт, който Конференцията на страните може да приеме, освен ако актът не предвижда друго.

Член 15
Изменение на конвенцията
1. Всяка страна може да предлага изменения на конвенцията.
2. Измененията на конвенцията се приемат на редовна сесия на Конференцията на страните. Секретариатът съобщава на страните текста на всяко предложено изменение на конвенцията най-малко шест месеца преди заседанието, на което то ще се предложи за приемане. Също така Секретариатът изпраща текста на всички предложени изменения на страните, подписали конвенцията, и на депозитаря за сведение.
3. Страните полагат всички усилия да постигнат съгласие по всяко предложено изменение на конвенцията с консенсус. Ако се изчерпат всички възможности за постигане на консенсус и не се постигне споразумение, изменението се приема в краен случай с мнозинство от три четвърти от страните, присъстващи и гласуващи на заседанието. Секретариатът изпраща приетото изменение на депозитаря, който го разпраща до всички страни за приемане от тях.
4. Документите за приемане на дадено изменение се депозират при депозитаря. Изменение, прието съгласно параграф 3 по-горе, влиза в сила за страните, които са го приели, на деветдесетия ден след датата на получаване при депозитаря на документ за приемането му от поне три четвърти от страните по конвенцията.
5. За всяка друга страна изменението влиза в сила на деветдесетия ден след датата, на която тази страна депозира при депозитаря своя документ за приемане на това изменение.
6. По смисъла на този член "страни, присъстващи и гласуващи" означава страни, присъстващи на Конференцията на страните и даващи положителен или отрицателен вот.

Член 16
Приемане и изменение на приложения към конвенцията
1. Приложенията към конвенцията съставляват неразделна част от нея и освен ако изрично не е предвидено друго, всяко позоваване на конвенцията представлява едновременно и позоваване на приложенията към нея. Без да се засягат разпоредбите на член 14, параграфи 2(б) и 7, тези приложения се ограничават до списъци, формуляри и каквито и да са други описателни материали, които са с научен, технически, процедурен или административен характер.
2. Приложенията към конвенцията се предлагат и приемат съгласно процедурата, залегнала в член 15, параграфи 2, 3 и 4.
3. Приложение, което е прието в съответствие с параграф 2 по-горе, влиза в сила за всички страни по конвенцията шест месеца след датата на уведомяването на тези страни от депозитаря за приемането на приложението, освен ако в този срок тези страни не са уведомили депозитаря, че не приемат приложението. За страните, които оттеглят своето уведомление за неприемане на приложението, приложението влиза в сила на деветдесетия ден след датата, на която оттеглянето на това уведомление е получено при депозитаря.
4. Предложението, приемането и влизането в сила на изменения на приложения към конвенцията подлежат на същата процедура както предложението, приемането или влизането в сила на приложения към конвенцията в съответствие с параграфи 2 и 3 по-горе.
5. Ако приемането на приложение или изменение на приложение изисква изменение на конвенцията, това приложение или изменение на приложение няма да влезе в сила преди влизане в сила на изменението на конвенцията.

Член 17
Протоколи
1. Конференцията на страните може да приема протоколи към конвенцията на всяка своя редовна сесия.
2. Секретариатът съобщава на страните текста на всеки предложен протокол най-малко шест месеца преди такава сесия.
3. Изискванията за влизане в сила на всеки такъв протокол се установяват от този акт.
4. Само страните по конвенцията могат да бъдат страни по протокол.
5. Решения по силата на който и да е протокол могат да бъдат вземани само от страните по този протокол.

Член 18
Право на глас
1. Всяка от страните по конвенцията има един глас, освен в случаите, предвидени в параграф 2 по-долу.
2. Регионалните организации за икономическа интеграция по въпроси в рамките на тяхната компетентност упражняват своето право на глас с брой гласове, равен на броя на техните държави членки, които са страни по конвенцията. Такава организация не може да упражни правото си на глас, ако някоя страна от нейните държави членки упражни своето право и обратно.

Член 19
Депозитар
Генералният секретар на Организацията на обединените нации е депозитар на конвенцията и на протоколите, приети съгласно член 17.

Член 20
Подписване
Тази конвенция ще бъде открита за подписване от държавите - членки на Организацията на обединените нации, или от която и да е от нейните специализирани организации, или от държавите - страни по Статута на Международния съд, както и от регионални организации за икономическа интеграция по време на Конференцията на Организацията на обединените нации по околна среда и развитие в Рио де Жанейро и след това в седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк от 20 юни 1992 г. до 19 юни 1993 г.

Член 21
Временни механизми
1. Функциите на секретариата, посочени в член 8, ще се изпълняват временно от секретариата, учреден от Общото събрание на Организацията на обединените нации в негова Резолюция 45/212 от 21 декември 1990 г., до завършване на първата сесия на Конференцията на страните.
2. Председателят на временния Секретариат, посочен в параграф 1 по-горе, ще си сътрудничи тясно с Междуправителствения комитет по изменение на климата, за да гарантира възможността комитетът да може да отговаря на нуждата от обективни научни и технически съвети. Консултации могат да се провеждат и с други сродни научни организации.
3. Глобалният екологичен фонд към Програмата за развитие на Организацията на обединените нации, Програмата по околна среда на Организацията на обединените нации и Международната банка за възстановяване и развитие ще бъдат временно международният орган, натоварен с управлението на финансовия механизъм, посочен в член 11. В тази връзка Глобалният екологичен фонд трябва да бъде преструктуриран по подходящ начин, а членството в него да стане универсално, за да могат да се изпълнят изискванията на член 11.

Член 22
Ратификация, приемане, одобрение или присъединяване
1. Конвенцията подлежи на ратифицикация, приемане, одобрение или присъединяване от държави и от регионални организации за икономическа интеграция. Тя е открита за присъединяване от деня след датата, на която се преустанови подписването на конвенцията. Документите за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване се депозират при депозитаря.
2. Всяка регионална организация за икономическа интеграция, която стане страна по конвенцията, без никоя от нейните държави членки да е страна, поема всички задължения по конвенцията. Когато една или повече държави членки на такава организация са страни по конвенцията, организацията и нейните държави членки вземат решение относно съответните си отговорности за изпълнение на задълженията си по конвенцията. В такива случаи организацията и нейните държави членки нямат право да упражняват права по конвенцията едновременно.
3. В своите документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване регионалните организации за икономическа интеграция декларират степента на своята компетентност по отношение на въпросите, уредени от конвенцията. Тези организации също така информират депозитаря, който на свой ред информира страните за всяка съществена промяна в степента на тяхната компетентност.

Член 23
Влизане в сила
1. Конвенцията влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране на петдесетия документ за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.
2. За всяка държава или регионална организация за икономическа интеграция, която ратифицира, приеме или утвърди конвенцията или се присъедини към нея след депозирането на петдесетия документ за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване, конвенцията влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране от тази държава или регионална икономическа организация на съответния документ за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.
3. По смисъла на параграфи 1 и 2 по-горе всеки документ, депозиран от регионална организация за икономическа интеграция, не следва да се смята като допълнителен към документите, депозирани от държавите членки на организацията.

Член 24
Резерви
Не могат да се правят резерви по тази конвенция.

Член 25
Оттегляне
1. По всяко време след три години от датата, на която конвенцията е влязла в сила за дадена страна, тази страна може да се оттегли от конвенцията, като отправи писмено уведомление до депозитаря.
2. Всяко такова оттегляне влиза в сила една година след датата на получаване при депозитаря на уведомлението за оттегляне или на такава по-късна дата, каквато може да е посочена в уведомлението за оттегляне.
3. Всяка страна, която се оттегля от конвенцията, се счита, че се е оттеглила и от всички протоколи, по които е страна.

Член 26
Автентичност на текстовете
Оригиналът на тази конвенция, чиито арабски, китайски, английски, френски, руски и испански текстове са еднакво достоверни, се съхранява от Генералния секретар на Организацията на обединените нации.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха тази конвенция.
Съставена в Ню Йорк на деветия ден на май хиляда деветстотин деветдесет и втора година.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Австралия
Австрия
Беларус а)
Белгия
България а)
Канада
Чехословакия а)
Дания
Европейска икономическа общност
Естония а)
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Унгария а)
Исландия
Ирландия
Италия
Япония
Латвия а)
Литва а)
Люксембург
Холандия
Нова Зеландия
Норвегия
Полша а)
Португалия
Румъния а)
Руска федерация а)
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
Украйна а)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Съединени американски щати
а) Страни в преход към пазарна икономика.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Австралия
Австрия
Белгия
Канада
Дания
Европейска икономическа общност
Финландия
Франция
Германия
Гърция
Исландия
Ирландия
Италия
Япония
Люксембург
Холандия
Нова Зеландия
Норвегия
Португалия
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Съединени американски щати

ПРОТОКОЛ ОТ КИОТО КЪМ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА
(Ратифициран със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 17 юли 2002 г.,ДВ,бр.72 от 2002 г. В сила от 16 февруари 2005 г.)
Страните по този протокол,
Като страни по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, наричана по-нататък "конвенцията",
В стремежа си да постигнат крайната цел на конвенцията, заявена в нейния член 2,
Припомняйки разпоредбите на конвенцията,
Ръководени от член 3 на конвенцията,
В съответствие с Берлинския мандат, приет с решение 1/СР.1 на първата сесия на Конференцията на страните по конвенцията,
се договориха за следното:

Член 1
За целите на този протокол се прилагат определенията, съдържащи се в член 1 на конвенцията. Освен това:
1. "Конференция на страните" означава Конференцията на страните по конвенцията.
2. "Конвенция" означава Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, приета в Ню Йорк на 9 май 1992 г.
3. "Междуправителствен комитет по изменение на климата" означава Междуправителствения комитет по изменение на климата, създаден съвместно през 1988 г. от Световната метеорологична организация и Програмата за околна среда на Обединените нации.
4. "Монреалски протокол" означава Монреалския протокол за озоноразрушаващите вещества, приет в Монреал на 16 септември 1987 г., с последващите изменения и допълнения.
5. "Присъстващи и гласуващи страни" означава страните, които присъстват и гласуват "за" или "против".
6. "Страна" означава страна по този протокол, освен ако контекстът не посочва друго.
7. "Страна, включена в приложение I" означава страна, включена в приложение I на конвенцията и неговите изменения, или страна, която е отправила уведомление съгласно член 4, параграф 2 (g) на конвенцията.

Член 2
1. Всяка страна, включена в приложение I, при постигане на неговите количествени задължения за ограничаване и намаляване на емисиите по член 3 в подкрепа на устойчивото развитие:
(а) Прилага и/или разработва по-нататък политики и мерки в съответствие със своето национално положение като:
(i) повишаване на енергийната ефективност в съответните сектори на националната икономика;
(ii) опазване и увеличаване на поглътителите и резервоарите на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, като се отчитат поетите задължения по други международни договорености, свързани с опазване на околната среда; насърчаване на практиките за устойчиво управление на горите, залесяване и презалесяване;
(iii) насърчаване на устойчивите форми на земеделие с оглед изменението на климата;
(iv) проучване, стимулиране, развитие и разширяване на използването на нови и възобновяеми форми на енергия, на технологии за намаляване емисиите на въглероден диоксид, както и на напреднали и нови екологосъобразни технологии;
(v) постепенно намаляване или поетапно отстраняване на пазарните несъвършенства, данъчните стимули, данъчните и митническите облекчения и субсидиите във всички сектори - източници на емисии на парникови газове, които противоречат на целта на конвенцията и прилагането на пазарните механизми;
(vi) насърчаване на подходящи реформи в съответните сектори с цел засилване на политиките и мерките, които ограничават или намаляват емисиите на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол;
(vii) мерки за ограничаване и/или намаляване на емисиите на парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, в транспорта;
(viii) ограничаване и/или намаляване на емисиите на метан чрез улавяне и използване на метана при управлението на отпадъците, както и при производството, преноса и разпределението на енергия.
(б) Осъществява сътрудничество с други страни с цел повишаване ефективността на приетите съгласно този член и в съответствие с член 4, параграф 2 (е)(i) на конвенцията мерки и политики, поотделно и взети заедно. За тази цел страните предприемат мерки за обмяна на опит и информация за такива политики и мерки, включително разработването на начини за подобряване на тяхната съпоставимост, прозрачност и ефективност. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, по време на първата си сесия или при първа практическа възможност след това разглежда начините за улесняване на такова сътрудничество, като взема предвид цялата съответна информация.
2. Страните, включени в приложение I, се стремят към ограничаване или намаляване на емисиите на неконтролираните от Монреалския протокол парникови газове от авиационно и корабно гориво в сътрудничество съответно с Международната организация за гражданска авиация и Международната морска организация.
3. Страните, включени в приложение I, се стремят да прилагат политиките и мерките съгласно този член така, че да минимизират неблагоприятните ефекти, включително неблагоприятните ефекти от изменението на климата, ефектите върху международната търговия, социалните, екологичните и икономическите ефекти върху други страни, особено развиващите се страни и най-вече тези, посочени в член 4, параграфи 8 и 9 на конвенцията, взимайки предвид член 3 на конвенцията. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, може да предприеме в случай на необходимост по-нататъшни действия за подпомагане изпълнението на разпоредбите на този параграф.
4. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, ако реши, че ще бъде от полза да координира някоя от мерките или политиките по параграф 1(а) по-горе, отчитайки различните национални обстоятелства и потенциални ефекти, разглежда начините и средствата за създаване на координация на тези политики и мерки.

Член 3
1. Страните, включени в приложение I, поотделно или заедно осигуряват техните съвкупни антропогенни емисии на парникови газове, изброени в Анекс А, изразени като еквивалент на въглероден диоксид, да не превишават определените обеми, изчислени съгласно техните количествени задължения за ограничаване и намаляване на емисиите, записани в Анекс Б и в съответствие с разпоредбите на този член, с оглед намаляване на общите емисии на тези газове с поне 5 процента под нивата от 1990 г. в периода 2008 - 2012 г.
2. Всяка страна, включена в приложение I, трябва да постигне видим напредък за изпълнение на задълженията по този протокол до 2005 г.
3. Нетните промени в емисиите на парникови газове по източници и отстраняването им от поглътители в резултат на пряко причинени от човека промени в земеползването и горските дейности, ограничаващи се в залесяване, възстановяване на горите и обезлесяване след 1990 г., измервани като доказуеми промени в количествата въглерод във всеки задължителен период, се използват за изпълнение на задълженията по този член за всяка страна, включена в приложение I. Свързаните с тези дейности емисии на парникови газове от източници и отстраняването им от поглътители се отчитат по прозрачен и достоверен начин и се разглеждат в съответствие с членове 7 и 8.
4. Преди първата сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, всяка страна, включена в приложение I, предоставя данни за разглеждане от спомагателния орган за научно-технически консултации, за да се установи нивото на количествата въглерод през 1990 г. и да се даде възможност за извършване на оценка на промените в тези количества през следващите години. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, на първата си сесия или при първа практическа възможност след това взима решение за условията, правилата и насоките относно това по какъв начин и кои други човешки дейности, свързани с промени в емисиите на парникови газове от източници и отстраняването им от поглътители в земеделските почви, и промените в земеползването и категории горски дейности да бъдат добавени или извадени от предписаните количества на страните, включени в приложение I, взимайки предвид неяснотите, прозрачността при отчитането, достоверността, методологичната работа на Междуправителствения комитет по изменение на климата, становището на спомагателния орган за научно-технически консултации в съответствие с член 5 и решенията на Конференцията на страните. Тези решения се прилагат във втория и последващите периоди. Дадена страна може да избере да приложи подобно решение за такива допълнителни човешки дейности и през своя първи период, при условие че тези са извършени след 1990 г.
5. Страните в преход към пазарна икономика, включени в приложение I, чиято базова година или период са определени съгласно решение 9/СР.2 от Конференцията на страните на втората й сесия, използват тази базова година или период за изпълнение на задълженията си по този член. Всяка друга страна в преход към пазарна икономика, включена в приложение I, която все още не е представила първия си доклад съгласно член 12 на конвенцията, може също така да уведоми Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, че възнамерява да използва за изпълнение на задълженията си по този член минала базова година или период, различни от 1990 г. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, взима решение относно приемането на такова уведомление
6. Имайки предвид член 4, параграф 6 на конвенцията, Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, допуска известна гъвкавост за страните в преход към пазарна икономика, включени в приложение I, при изпълнение на задълженията им по този протокол.
7. През първия период - от 2008 до 2012 г. - на задълженията за количествено ограничаване и намаляване предписаните количества за всяка страна, включена в приложение I, са равни на процента, предвиден за нея в Анекс Б, от съвкупните й антропогенни емисии на парникови газове, изразени в еквивалент на въглероден диоксид за 1990 г., посочени в Анекс А, или базовата година или период, определени съгласно параграф 5 по-горе, умножено по 5. С цел изчисляване на предписаните им количества страните от приложение I, за които промените в земеползването и горското стопанство представляват нетен източник на емисии на парникови газове през 1990 г., включват в емисиите си за базовата 1990 г. или период съвкупните си антропогенни емисии, изразени в еквивалент на въглероден диоксид, по източници минус отстранените количества от поглътители през 1990 г. в резултат на промени в земеползването.
8. Всяка страна, включена в приложение I, може да използва 1995 г. като базова година за флуоровъглеводороди, перфлуоровъглероди и серен хексафлуорид с цел изчислението, посочено в параграф 7 по-горе.
9. Задълженията за последващи периоди за страните, включени в приложение I, се определят в изменения на Анекс Б към този протокол, които се приемат в съответствие с разпоредбите на член 21, параграф 7. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, инициира разглеждането на такива задължения най-малко седем години преди края на първия период на задължения, посочен в параграф 1 по-горе.
10. Всички единици намаление на емисии или част от предписаните количества, които дадена страна придобива от друга страна в съответствие с разпоредбите на член 6 или член 17, се добавят към предписаните количества на придобиващата страна.
11. Всички единици намаление на емисии или част от предписани количества, които дадена страна прехвърля на друга страна в съответствие с разпоредбите на член 6 или член 17, се изваждат от предписаните количества на прехвърлящата страна.
12. Всички удостоверени намаления на емисии, които дадена страна придобива от друга страна в съответствие с разпоредбите на член 12, се добавят към предписаните количества на придобиващата страна.
13. Ако емисиите на дадена страна, включена в приложение I, през даден период на задължения са по-малко от предписаните й количества по този член, разликата по искане на страната се добавя към предписаните й количества за последващи периоди на задължения.
14. Всяка страна, включена в приложение I, е длъжна да се стреми да изпълнява задълженията, посочени в параграф 1 по-горе, по такъв начин, че да минимизира неблагоприятните социални, екологични и икономически последици за развиващите се държави - страни по конвенцията, особено тези, посочени в член 4, параграфи 8 и 9 на конвенцията. В съответствие с решенията на Конференцията на страните по изпълнението на тези параграфи Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, на своята първа сесия разглежда какви действия са необходими за минимизиране на неблагоприятните последици от изменението на климата и/или от ответните мерки върху страните, посочени в тези параграфи. Въпросите, които ще се разглеждат, включват и осигуряването на финансиране, застраховане и трансфер на технологии.

Член 4
1. За всички страни, включени в приложение I, които са постигнали споразумение да изпълнят своите задължения по член 3 съвместно, се счита, че са изпълнили тези задължения, ако техните общи комбинирани съвкупни антропогенни емисии на парниковите газове, изброени в Анекс А и изразени в еквивалент въглероден диоксид, не превишават техните предписани количества, изчислени в съответствие с техните задължения за ограничаване и намаляване на емисиите, посочени в Анекс Б и в съответствие с разпоредбите на член 3. В споразумението се определя съответното равнище на емисиите за всяка от страните по него.
2. Страните по такова споразумение уведомяват секретариата за условията по споразумението в деня на депозиране на техните документи за ратификация, приемане или одобрение на този протокол или за присъединяване към него. Секретариатът на свой ред информира страните и подписалите конвенцията за условията на споразумението.
3. Всички такива споразумения продължават да действат за срока на задължения, посочен в член 3, параграф 7.
4. Ако страните, действащи съвместно, правят това в рамките на регионална организация за икономическа интеграция, промените в състава на организацията след приемането на този протокол не засягат съществуващите задължения по него. Всяка промяна в състава на организацията е валидна само за целите на тези задължения по член 3, които са приети след промяната.
5. В случай че страните по такова споразумение не успеят да постигнат своето общо съвместно равнище на намаление на емисиите, всяка страна по това споразумение отговаря за своето равнище на емисии, определено в споразумението.
6. Ако страни, действащи съвместно в рамките на и заедно с регионална организация за икономическа интеграция, която сама е страна по този протокол, всяка държава членка на регионалната организация за икономическа интеграция самостоятелно и заедно с регионалната организация за икономическа интеграция, действайки в съответствие с член 24, отговаря за своето равнище на емисиите, в случай че не постигнат общо съвместно равнище на намаляване на емисиите, както е уведомено съгласно този член.

Член 5
1. Всяка страна, включена в приложение I, е длъжна да създаде не по-късно от една година преди началото на първия период на задълженията национална система за оценка на антропогенните емисии по източници и отстраняване чрез поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол. Ръководните принципи за такива национални системи, които трябва да включват методиките, посочени в параграф 2 по-долу, се определят на първата сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол.
2. Методиките за оценка на антропогенните емисии по източници и отстраняване чрез поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, са тези, приети от Междуправителствения комитет по изменение на климата и одобрени от Конференцията на страните на третата й сесия. Когато не се използват тези методики, се правят подходящи корекции в съответствие с методологиите, утвърдени на първата сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол. Въз основа на работата, между другото, на Междуправителствения комитет по изменение на климата и консултациите, предоставени от спомагателния орган за научно-технически консултации, Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, редовно прави преглед и ако е необходимо, ревизира тези методики и корекции, като изцяло отчита всички съответни решения на Конференцията на страните. Всяко преразглеждане на методики или корекции се използва само за целите на изпълнение на задълженията по член 3 по отношение на всеки период на задължения, приет след това преразглеждане.
3. Потенциалите за глобално затопляне, използвани за изчисляване на еквивалента въглероден диоксид от антропогенните емисии по източници и отстраняване от поглътители на парниковите газове, изброени в Анекс А, са тези, приети от Междуправителствения комитет по изменение на климата и одобрени от Конференцията на страните на третата й сесия. Въз основа на работата, между другото, на Междуправителствения комитет по изменение на климата и становището, дадено от спомагателния орган за научно-технически консултации, Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, редовно прави преглед и ако е необходимо, ревизира потенциала за глобално затопляне на всеки парников газ, отчитайки изцяло всяко съответно решение на Конференцията на страните. Всяко преразглеждане на даден потенциал за глобално затопляне се прилага само към задълженията по член 3 по отношение на всеки период на задължения, приет след това преразглеждане.

Член 6
1. За изпълнение на задълженията си по член 3 всяка страна, включена в приложение I, може да прехвърля на друга такава страна или да придобива от нея единици на намаление на емисии, получени в резултат на проекти за намаляване на антропогенните емисии на парникови газове по източници или чрез увеличаване на отстраняването им чрез поглътители във всички сектори на икономиката, при условие че:
(а) Всеки такъв проект е одобрен от участващите страни;
(б) Всеки такъв проект осигурява намаление на емисиите по източници или увеличение на отстраняването чрез поглътители в допълнение на това, което би настъпило по друг начин.
(в) Не придобива единици намаление на емисиите, ако това не е в съответствие със задълженията й по член 5 и 7; и
(г) Придобиването на единици намаление на емисиите е в допълнение към националните действия с цел изпълнение на задълженията по член 3.
2. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по протокола, може на първата си сесия или при първа възможност след това да разработи по-нататъшни насоки за прилагането на този член, включително за проверка и отчитане.
3. Дадена страна, включена в приложение I, може да упълномощава юридически лица да участват под нейна отговорност в действия, водещи до създаването, прехвърлянето или придобиването на единици намаление на емисиите съгласно този член.
4. Ако се установи проблем за изпълнение на изискванията по този член от страна, включена в приложение I, съгласно съответните разпоредбите на член 8, прехвърлянето и придобиването на единици намаление на емисиите може да продължи след установяването на проблема, но при условие че тези единици не се използват от никоя страна за изпълнение на задълженията й по член 3, докато не се реши проблемът за съответствие.

Член 7
1. Всички страни, включени в приложение I, са длъжни да включват в годишната си инвентаризация на антропогенните емисии по източници и отстраняването от поглътители на парниковите газове, неконтролирани от Монреалския протокол, представяна съгласно решенията на Конференцията на страните необходимата допълнителна информация с цел осигуряване спазването на член 3, която ще бъде определяна в съответствие с параграф 4 по-долу.
2. Всяка страна, включена в приложение I, е длъжна да включи в националното си съобщение, представяно съгласно член 12 на конвенцията, необходимата допълнителна информация съгласно параграф 4 по-долу, за да докаже спазването на задълженията си по този протокол.
3. Всяка страна, включена в приложение I, е длъжна да представя ежегодно информацията, изисквана по параграф 1 по-горе, като започне с първата инвентаризация, дължима по конвенцията за първата година на периода на задължение, след като протоколът влезе в сила за тази страна. Всяка такава страна представя информацията, изисквана по параграф 2 по-горе, като част от първия си национален доклад, дължим по конвенцията, след като този протокол е влязъл в сила за нея и след приемането на насоките, предвидени в параграф 4 по-долу. Интервалите, през които впоследствие се представя информацията, изисквана по този член, се определят от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, като се взима предвид срокът за представяне на национални доклади, определен от Конференцията на страните.
4. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, приема на своята първа сесия, а впоследствие периодично преразглежда насоки за изготвяне на информацията, изисквана съгласно този член, като взима предвид приетите от Конференцията на страните ръководни начала за изготвяне на национални доклади за страните, включени в приложение I. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, преди началото на първия период на задължения определя също и начините и условията за отчитане на предписаните количества.

Член 8
1. Информацията, която всяка страна, включена в приложение I, представя съгласно член 7, се преглежда от експертни екипи по силата на съответни решения на Конференцията на страните и в съответствие с ръководните начала, приети за целта от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по протокола, съгласно параграф 4 по-долу. Информацията, представена от всяка страна, включена в приложение I, съгласно член 7, параграф 1, се преглежда като част от годишното събиране и отчитане на инвентаризациите на емисиите и предписаните количества. Освен това на информацията, представена от всяка страна, включена в приложение I, съгласно член 7, параграф 2, се прави преглед като част от прегледа на докладите.
2. Експертните екипи се координират от секретариата и включват експерти, избрани измежду номинираните от страните по конвенцията и ако е подходящо, от междуправителствени организации в съответствие с ръководните начала, предвидени за тази цел от Конференцията на страните.
3. Прегледът осигурява цялостна и задълбочена техническа оценка на всички аспекти на изпълнението на този протокол от дадена страна. Експертните екипи изготвят доклади до Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, в които се оценява изпълнението на задълженията на страната и се идентифицират всички потенциални проблеми и фактори, влияещи върху изпълнението на тези задължения. Тези доклади се изпращат от секретариата до всички страни по конвенцията. Секретариатът изготвя списък на онези въпроси по изпълнението, които са посочени в тези доклади за по-нататъшно разглеждане от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол.
4. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, приема на първата си сесия и впоследствие периодично разглежда ръководните начала за прегледа на изпълнението на този протокол от експертните екипи, като взима предвид съответните решения на Конференцията на страните.
5. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, с помощта на Спомагателния орган по изпълнението и ако е необходимо, на Спомагателния орган за научно-технически консултации разглежда:
(а) Информацията, представена от страните съгласно член 7, и докладите от експертните прегледи, извършени върху нея по силата на този член; и
(б) Въпросите по изпълнението, включени в списъка на секретариата съгласно параграф 3 по-горе, както и всички други въпроси, повдигнати от страните.
6. В съответствие с разглеждането на информацията, посочено в параграф 5 по-горе, Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, взима решения по всякакви въпроси, необходими за изпълнението на този протокол.

Член 9
1. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, периодично прави преглед на протокола в светлината на най-добрата налична научна информация и оценки за изменението на климата и неговото въздействие, както и на съответна техническа и социално-икономическа информация. Тези прегледи се координират със съответните прегледи, извършвани съгласно конвенцията, и по-специално с тези, изисквани по член 4, параграф 2 (г) и член 7, параграф 2 (a) на конвенцията. Въз основа на тези прегледи Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, предприема подходящи действия.
2. Първият преглед се извършва на втората сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол. Следващите прегледи се извършват регулярно и своевременно.

Член 10
Всички страни, отчитайки своите общи, но диференцирани отговорности и своите специфични национални и регионални приоритети за развитие, цели и състояние, без да въвеждат нови задължения за страните извън приложение I, но потвърждавайки отново съществуващите задължения по член 4, параграф 1 на конвенцията и продължавайки изпълнението на тези задължения за постигането на устойчиво развитие предвид член 4, параграфи 3, 5 и 7 на конвенцията:
(a) Формулират, където е подходящо и във възможната степен, икономически ефективни национални и ако е необходимо, регионални програми за подобряване качеството на местните фактори на емисиите, данни и/или модели за дейностите, които отразяват социално-икономическите условия във всяка страна, за подготовката и периодичното актуализиране на националните инвентаризации на антропогенни емисии по източници и отстраняването от поглътители на всички парникови газове, неконтролирани от Монреалския протокол, използвайки съпоставими методики, които се съгласуват от Конференцията на страните и са съвместими с ръководните начала за изготвяне на националните доклади, приети от Конференцията на страните.
(б) Формулират, прилагат, публикуват и периодично актуализират националните и ако е необходимо, регионалните програми, съдържащи мерки за смекчаване на изменението на климата, както и такива за улесняване на адаптацията към нея:
(i) такива програми, между другото, биха засегнали енергетиката, транспорта и промишлеността, както и земеделието, горското стопанство и управлението на отпадъците; също така технологиите за адаптация и методите за подобряване на пространственото планиране биха подобрили адаптацията към изменението на климата; и
(ii) страните, включени в приложение I, представят информация за действията по този протокол, включително националните програми, в съответствие с член 7; другите страни се стремят да включват в своите национални доклади, ако е подходящо, информация за програмите, съдържащи мерки, които според страната допринасят за адресиране на въпросите по изменението на климата и неговото неблагоприятно въздействие, в това число преустановяване на увеличението на емисиите на парникови газове, увеличаване на отстраняването им чрез поглътителите, мерки за изграждане на капацитет и за адаптиране.
(в) Сътрудничат си при насърчаване на ефективните начини за развитие, прилагане и разпространяване на и предприемат всички практически възможни стъпки да стимулират, улесняват и финансират, ако е необходимо, трансфера или достъпа до екологосъобразни технологии, ноу-хау, практики и процеси, свързани с изменението на климата, най-вече в развиващите се страни, в това число формулирането на политики и програми за ефективен трансфер на екологосъобразни технологии, които са държавна собственост или са в обществената сфера, както и създаването на подходяща среда, в която частният сектор да насърчава и разширява трансфера и достъпа до екологосъобразни технологии.
(г) Сътрудничат си в научно-техническите изследвания и насърчават поддържането и разработването на системи за систематично наблюдение, развитието на архиви от данни за намаляване на колебанията, свързани с климатичната система, неблагоприятното въздействие от изменението на климата и икономическите и социалните последствия от различните стратегии за реакция, като насърчават развитието и укрепването на вътрешния си капацитет и възможности за участие в международни и междуправителствени усилия, програми и мрежи за изследвания и систематични наблюдения, имайки предвид член 5 на конвенцията.
(д) Сътрудничат си и насърчават на международно ниво и когато е необходимо, използвайки съществуващите организации, разработването и прилагането на програми за образование и обучение, в това число засилване изграждането на национален капацитет, по-специално човешки и институционален капацитет, и обмена или командироването на персонал с цел подготовка на експерти в тази област, особено за развиващите се страни, и съдействат на национално ниво за повишаване информираността на обществото и за достъпа му до информация за изменението на климата. Трябва да се разработят подходящи начини за реализиране на тези дейности чрез съответните органи на конвенцията, имайки предвид член 6 на конвенцията.
(е) Включват в своите национални доклади информация за програмите и дейностите, предприети по силата на този член в съответствие с решенията на Конференцията на страните; и
(ж) При изпълнение на задълженията по този член изцяло вземат предвид член 4, параграф 8 на конвенцията.

Член 11
1. При прилагането на член 10 страните следва да отчитат разпоредбите на член 4, параграфи 4, 5, 7, 8 и 9 на конвенцията.
2. В контекста на прилагането на член 4, параграф 1 на конвенцията, в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 3 и член 11 на конвенцията и посредством органите или организациите, натоварени с действието на финансовия механизъм на конвенцията, развитите страни членки и другите развити страни, включени в приложение II на конвенцията:
(a) Осигуряват нови и допълнителни финансови ресурси за поемане на пълните договорени разходи, извършени от развиващите се страни членки за изпълнение на съществуващите задължения по член 4, параграф 1(а) на конвенцията, които са посочени в член 10, подпараграф (а); и
(б) Осигуряват също така финансови ресурси, включително за трансфер на технологии, необходими на развиващите се страни членки за поемане на пълните договорени допълнителни разходи по изпълнение на съществуващите задължения по член 4, параграф 1 на конвенцията, които са посочени в член 10 и които са договорени между дадена развиваща се страна членка и международната организация или организации, посочени в член 11 на конвенцията, в съответствие с този член.
Изпълнението на тези съществуващи задължения следва да отчита необходимостта от адекватност и предсказуемост на движението на средства и важността от подходящо споделяне на тежестта от развитите страни членки. Ръководните начала за организацията или организациите, натоварени с функционирането на финансовия механизъм на конвенцията, в съответни решения на Конференцията на страните, включително договорените преди приемането на този протокол, се прилагат съответно (mutatis mutandis) към разпоредбите на този параграф.
3. Развитите страни членки и други развити страни от приложение II на конвенцията могат също така да осигуряват финансови ресурси, а развиващите се страни членки да се възползват от тях за изпълнението на член 10 по двустранни, регионални и други многостранни канали.

Член 12
1. С настоящото се определя механизъм за чисто развитие.
2. Целта на механизма за чисто развитие е да подпомогне страните извън приложение I при постигане на устойчиво развитие и допринасяне за крайната цел на конвенцията, както и да подпомогне страните, включени в приложение I, да постигнат количествените си задължения за ограничаване и намаляване на емисиите по член 3.
3. При механизма за чисто развитие:
(а) Страните извън приложение I се възползват от дейностите по проекти, водещи до сертифицирани намаления на емисиите; и
(б) Страните извън приложение I могат да използват сертифицираните намаления на емисиите, натрупани от дейностите по такива проекти, като принос в изпълнението на част от техните количествени задължения за ограничаване и намаляване на емисиите по член 3, както е определено от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол.
4. Механизмът за чисто развитие се ръководи и насочва от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, и се контролира от изпълнителен борд на механизма за чисто развитие.
5. Намалението на емисии от дейността по даден проект се удостоверява от оперативни организации, определени от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, въз основа на:
(a) Доброволно участие, одобрено от всяка участваща страна;
(б) Реалните, измерими и дългосрочни ползи, свързани със смекчаване изменението на климата; и
(в) Намаленията на емисии, които са в допълнение към тези, които биха се получили при отсъствието на удостоверената дейност по проекта.
6. Механизмът за чисто развитие съдейства за осигуряване на финансиране на сертифицирани дейности по даден проект в зависимост от необходимостта.
7. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, на своята първа сесия разработва условията и процедурите с цел осигуряване на прозрачност, ефективност и отчетност посредством независимо одитиране и проверка на дейностите по проекти.
8. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, следва да гарантира, че част от приходите от удостоверени дейности по проекти се използват за покриване на административни разходи, както и за подпомагане на развиващи се страни членки, които са особено уязвими от неблагоприятните ефекти на изменението на климата, да покрият разходите за адаптиране.
9. Участието в механизма за чисто развитие, включително в дейностите, посочени в параграф 3 (а) по-горе, и в придобиването на сертифицирани намаления на емисии може да включва частни и/или държавни организации и се подчинява на ръководните начала, давани от изпълнителния борд на механизма за чисто развитие.
10. Сертифицираните намаления на емисии, получени през периода от 2000 г. до началото на първия период на задълженията, могат да бъдат използвани за подпомагане постигането на съответствие през първия период на задълженията.

Член 13
1. Конференцията на страните - върховният орган на конвенцията, служи като среща на страните по този протокол.
2. Страните по конвенцията, които не са страни по този протокол, могат да участват като наблюдатели при провеждането на всички сесии на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол. Когато Конференцията на страните служи като среща на страните по този протокол, решенията по протокола се взимат само от страните по него.
3. Когато Конференцията на страните служи като среща на страните по този протокол, всеки член на Бюрото на Конференцията на страните, представляващ страна по конвенцията, която в този момент не е страна по протокола, се замества от допълнителен член, избран от и измежду страните по този протокол.
4. Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, редовно прави преглед на неговото изпълнение и в рамките на своя мандат взема необходимите решения за насърчаване на неговото ефективно изпълнение. Тя изпълнява възложените й с този протокол функции и:
(a) Въз основа на цялата информация, която й е предоставена в съответствие с разпоредбите на този протокол, оценява неговото изпълнение от страните, цялостните ефекти от мерките, взети по него, в частност екологичните, икономическите и социалните ефекти, както и тяхното кумулативно въздействие и степента, в която се постига напредък към целта на конвенцията.
(б) Периодично преглежда задълженията на страните по този протокол, като отделя съответното внимание на всички прегледи, изисквани от член 4, параграф 2 (d) и член 7, параграф 2 на конвенцията в светлината на целите на конвенцията, придобития опит при нейното изпълнение и развитието на научно-техническите знания и в тази връзка разглежда и приема редовни доклади за изпълнението на този протокол.
(в) Стимулира и улеснява обмена на информация по мерките, приети от страните за решаване на проблемите с изменението на климата и ефектите от него, отчитайки различните обстоятелства, отговорности и възможности на страните и съответните им задължения по този протокол.
(г) Улеснява по молба на две или повече страни координацията на приетите от тях мерки за адресиране изменението на климата и ефектите от него, отчитайки различното положение, отговорности и възможности на страните и съответните им задължения по този протокол.
(д) Насърчава и ръководи в съответствие с целта на конвенцията и разпоредбите на този протокол и отчитайки изцяло съответните решения на Конференцията на страните, разработването и периодичното усъвършенстване на съпоставими методики за ефективно изпълнение на този протокол, които да бъдат съгласувани от Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол.
(е) Дава препоръки по всички въпроси, необходими за изпълнението на този протокол.
(ж) Стреми се да мобилизира допълнителни финансови ресурси в съответствие с член 11, параграф 2.
(з) Създава такива спомагателни органи, каквито счете за необходими за изпълнението на този протокол.
(и) Търси и използва, когато е необходимо, услугите и сътрудничеството на компетентни международни организации, междуправителствени и неправителствени организации, както и информацията, предоставяна от тях; и
(к) Изпълнява други функции, необходими за изпълнение на този протокол, и разглежда всички задачи, произтичащи от решенията на Конференцията на страните.
5. Процедурните правила на Конференцията на страните и приложимите финансови процедури по конвенцията се прилагат съответно (mutatis mutandis) към този протокол, освен ако Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, не реши друго с консенсус.
6. Първата сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, се свиква от секретариата заедно с първата сесия на Конференцията на страните, която е планирана след датата на влизане в сила на този протокол. Впоследствие редовните сесии на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, се провеждат всяка година заедно с редовните сесии на Конференцията на страните, освен ако Конференцията, служеща като среща на страните по този протокол, не реши друго.
7. Извънредните сесии на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, се провеждат тогава, когато Конференцията, служеща като среща на страните по този протокол, счете за необходимо или по писмено искане на която и да е страна, при условие че в срок от шест месеца след като секретариатът е уведомил страните за искането, то се подкрепя от най-малко една трета от страните.
8. Организацията на обединените нации, нейните специализирани агенции и Международната агенция по атомна енергия, както и всяка друга държава членка или наблюдатели в тях, които не са страни по конвенцията, могат да бъдат представени като наблюдатели на сесиите на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол. Всички органи или агенции, национални или международни, правителствени или неправителствени, които са квалифицирани по въпросите, обхванати от този протокол, и които са информирали секретариата за своето желание да бъдат представени като наблюдатели на дадена сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, могат да бъдат допуснати, освен ако най-малко една трета от присъстващите страни не възразят. Допускането и участието на наблюдатели подлежат на процедурните правила, посочени в параграф 5 по-горе.

Член 14
1. Секретариатът, създаден съгласно член 8 на конвенцията, служи като секретариат на този протокол.
2. Член 8, параграф 2 от конвенцията относно функциите на секретариата и член 8, параграф 3 от конвенцията относно договореностите за неговото функциониране се прилагат съответно (mutatis mutandis) към този протокол. В допълнение секретариатът изпълнява функциите, възложени му от този протокол.

Член 15
1. Спомагателният орган за научно-технически консултации и спомагателният орган по изпълнението, създадени от член 9 и 10 от конвенцията, служат респективно като спомагателен орган за научно-технически консултации и спомагателен орган по изпълнението на този протокол. Разпоредбите, свързани с функционирането на тези два органа на конвенцията, се прилагат съответно (mutatis mutandis) и към този протокол. Заседанията на срещите на спомагателния орган за научно-технически консултации и спомагателния орган за изпълнението на този протокол се провеждат заедно със срещите респективно на спомагателния орган за научно-технически консултации и спомагателния орган за изпълнението на конвенцията.
2. Страните по конвенцията, които не са страни по протокола, могат да участват като наблюдатели при провеждането на всички заседания на спомагателните органи. Когато спомагателните органи служат като спомагателни органи по този протокол, решенията по този протокол се взимат само от страните по протокола.
3. Когато спомагателните органи, създадени от член 9 и 10 от конвенцията, упражняват своите функции по въпроси, отнасящи се до този протокол, всеки член на бюрата на тези спомагателни органи, представляващ към този момент страна по конвенцията, която не е страна по протокола, се замества от друг член, който се избира от и измежду страните по този протокол.

Член 16
Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, разглежда при първа възможност прилагането към този протокол и изменя, ако е необходимо, на многостранния консултативен процес, посочен в член 13 на конвенцията, в светлината на съответните решения, които могат да бъдат взети от Конференцията на страните. Всеки многостранен консултативен процес, приложим към този протокол, се провежда, без да се засягат процедурите и механизмите, установени в съответствие с член 18.

Член 17
Конференцията на страните определя съответните принципи, условия, правила и ръководни насоки, особено за проверките, докладването и отчитането на търговията с емисии. Страните, включени в Анекс Б, могат да участват в търговията с емисии с цел изпълнение на техните задължения по член 3. Всяка такава търговия е в допълнение към националните действия за изпълнение на количествените задължения за ограничаване и намаляване по посочения член.

Член 18
Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол, на първата си сесия одобрява подходящи и ефективни процедури и механизми за определяне и решаване на случаите на неспазване на разпоредбите на този протокол, включително чрез разработването на индикативен списък от последствия, като се отчитат причината, видът, степента и честотата на неспазването. Всички процедури и механизми по този член, водещи до задължителни последствия, се приемат чрез изменение на този протокол.

Член 19
Разпоредбите на член 14 от конвенцията относно разрешаването на спорове се прилагат съответно (mutatis mutandis) към този протокол.

Член 20
1. Всяка страна може да предлага изменения на този протокол.
2. Измененията на този протокол се приемат на редовна сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол. Секретариатът съобщава на страните текста на всяко предложено изменение на този протокол най-малко шест месеца преди срещата, на която то ще се предложи за приемане. Също така секретариатът изпраща текста на всички предложени изменения на страните, подписали конвенцията, и на депозитаря за сведение.
3. Страните полагат всички усилия да постигнат съгласие по всяко предложено изменение на този протокол чрез консенсус. Ако се изчерпат всички усилия за консенсус и не се постигне споразумение, изменението се приема в краен случай с мнозинство от три четвърти от страните, присъстващи и гласуващи на заседанието. Секретариатът изпраща приетото изменение на депозитаря, който го разпраща до всички страни за приемане от тях.
4. Документите за приемане на дадено изменение се депозират при депозитаря. Изменение, прието в съответствие с параграф 3 по-горе, влиза в сила за страните, които са го приели, на деветдесетия ден след датата на получаването при депозитаря на документ за приемане от най-малко три четвърти от страните по този протокол.
5. За всяка друга страна изменението влиза в сила на деветдесетия ден след датата, на която тази страна депозира при депозитаря своя документ за приемане на това изменение.

Член 21
1. Приложенията към този протокол съставляват неразделна част от него и освен ако изрично не е предвидено друго, всяко подновяване на този протокол представлява едновременно и позоваване на приложенията към него. Всички приложения, приети след влизането в сила на този протокол, се ограничават до списъци, формуляри и каквито и да са други описателни материали, които са с научен, технически, процедурен или административен характер.
2. Всяка страна може да прави предложения за приложение към този протокол, както и да предлага изменения на приложения към този протокол.
3. Приложенията към този протокол и измененията на приложения към този протокол се приемат на редовна сесия на Конференцията на страните, служеща като среща на страните по този протокол. Секретариатът съобщава на страните текста на всяко предложение за приложение или за изменение на приложение най-малко шест месеца преди срещата, на която то ще се предложи за приемане. Секретариатът също така съобщава текста на всяко предложение за приложение или изменение на приложение на страните членки и на страните, подписали конвенцията, и на депозитаря за сведение.
4. Страните са длъжни да полагат всички усилия за постигане на споразумение по предложението за приложение или за изменение на приложение чрез консенсус. Ако се изчерпат всички усилия за консенсус и не се постигне споразумение, приложението или изменението на приложението се приема в краен случай с мнозинство от три четвърти от страните, присъстващи и гласуващи на заседанието. Секретариатът изпраща приетото приложение или изменение на приложение на депозитаря, който го разпраща до всички страни за приемане от тях.
5. Всички приложения или изменения на приложения, освен по анекси А и Б, които са приети в съответствие с параграфи 3 и 4 по-горе, влизат в сила за всички страни по този протокол шест месеца след датата на съобщението от депозитаря до тези страни за приемане на приложението или за приемане на изменението на приложение, с изключение на онези страни, които са уведомили писмено депозитаря в този срок за това, че не приемат приложението или изменението на приложението. Приложението или изменението на приложение влиза в сила за страните, които оттеглят своето уведомление за неприемане, на деветдесетия ден от датата, на която оттеглянето на това уведомление е получено от депозитаря.
6. Ако приемането на приложение или изменението на приложение включва изменение на този протокол, то приложението или изменението на приложение не влиза в сила до момента на влизане в сила на изменението на този протокол.
7. Измененията на анекси А и Б към този протокол се приемат и влизат в сила в съответствие с процедурата, посочена в член 20, при условие че всяко изменение на Анекс Б се приема само с писменото съгласие на засегнатата страна.

Член 22
1. Всяка страна има един глас, освен в случаите, предвидени в параграф 2 по-долу.
2. Регионалните организации за икономическа интеграция по въпроси от тяхната компетентност упражняват правото си на глас с брой гласове, равен на броя на техните държави членки, които са страни по този протокол. Такава организация не упражнява правото си на глас, ако някоя от нейните държави членки упражнява своето право и обратно.

Член 23
Генералният секретар на Организацията на обединените нации е депозитар на този протокол.

Член 24
1. Този протокол е открит за подписване и подлежи на ратификация, приемане или одобрение от държави и регионални организации за икономическа интеграция, които са страни по конвенцията. Той е открит за подписване в седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк от 16 март 1998 г. до 15 март 1999 г. От деня след датата на закриването му за подписване той ще бъде открит за присъединяване. Документите за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване се депозират при депозитаря.
2. Всяка регионална организация за икономическа интеграция, която стане страна по този протокол, без никоя от нейните държави членки да е страна, поема всички задължения по този протокол. Когато една или повече държави членки на такава организация са страни по този протокол, организацията и нейните държави членки взимат решение относно съответните си отговорности за изпълнение на задълженията си по този протокол. В такива случаи организацията и нейните държави членки нямат право да упражняват права по този протокол едновременно.
3. В документите за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване регионалните организации за икономическа интеграция декларират степента на своята компетентност по отношение на въпросите, уредени от този протокол. Тези организации също така информират депозитаря, който на свой ред информира страните за всяка съществена промяна в степента на тяхната компетентност.

Член 25
1. Този протокол влиза в сила на деветдесетия ден след датата, на която не по-малко от 55 страни по конвенцията, включващи страни от приложение I, които са допринесли общо за най-малко 55 процента от общите емисии на въглероден диоксид през 1990 г., депозират своите документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.
2. По смисъла на този член "общите емисии на въглероден диоксид през 1990 г. за страните, включени в приложение I" означава количеството, съобщено на или преди датата на приемане на този протокол от страните, включени в приложение I, в първите им национални доклади, представени съгласно член 12 на конвенцията.
3. За всяка държава или регионална организация за икономическа интеграция, която ратифицира, приеме или одобри този протокол или се присъедини към него, след като изпълни условията за влизане в сила, посочени в параграф 1 по-горе, този протокол влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране на нейния документ за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.
4. По смисъла на този член който и да е документ, депозиран от регионална организация за икономическа интеграция, няма да се счита за допълнителен към документите, депозирани от държавите членки на организацията.

Член 26
Не могат да се правят резерви по този протокол.

Член 27
1. По всяко време след три години от датата, на която този протокол е влязъл в сила за дадена страна, тази страна може да се оттегли от този протокол, като отправи писмено уведомление до депозитаря.
2. Всяко такова оттегляне влиза в сила една година след датата на получаване при депозитаря на уведомлението за оттегляне или на такава по-късна дата, каквато може да е посочена в уведомлението за оттегляне.
3. Всяка страна, която се оттегли от конвенцията, се счита за оттеглила се и от този протокол.

Член 28
Оригиналът на този протокол, чиито арабски, китайски, английски, френски, руски и испански текстове са еднакво достоверни, се съхранява от Генералния секретар на Организацията на обединените нации.
Изготвен в Киото на единадесети декември хиляда деветстотин деветдесет и седма година.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, положиха своите подписи под този протокол на посочените дати.

АНЕКС А

Парникови газове
Въглероден диоксид (СО2)
Метан (СН4)
Диазотен окис (N2O)
Флуоровъглеводороди (HFCs)
Перфлуоровъглероди (PFCs)
Серен хексафлуорид (SF6)

Категории сектори/източници
Енергетика
Изгаряне на горива
Енергийни индустрии
Преработвателна промишленост и строителство
Транспорт
Други сектори
Други
Изпуснати емисии от горива
Твърди горива
Нефт и природен газ
Други
Промишлени процеси
Минерални продукти
Химическа промишленост
Металургия
Други производства
Производство на халокарбони и серен хексафлуорид
Потребление на халокарбони и серен хексафлуорид
Други
Използване на разтворители и други продукти
Селско стопанство
Ентерична ферментация
Обработка на естествени торове
Отглеждане на ориз
Земеделски почви
Предписано изгаряне на савани
Изгаряне на остатъци по земеделските площи
Други
Отпадъци
Депониране на твърди отпадъци върху земя
Третиране на отпадъчни води
Изгаряне на отпадъци
Други

АНЕКС Б

Страна Количествено задължение за намаляване 
или ограничаване на емисиите (като
процент спрямо базова година или период)
Австралия 108
Австрия 92
Белгия 92
България* 92
Канада 94
Хърватско* 95
Чешка република* 92
Дания 92
Естония* 92
Европейска общност 92
Финландия 92
Франция 92
Германия 92
Гърция 92
Унгария* 94
Исландия 110
Ирландия 92
Италия 92
Япония 94
Латвия* 92
Лихтенщайн 92
Литва* 92
Люксембург 92
Монако 92
Холандия 92
Нова Зеландия 100
Норвегия 101
Полша* 94
Португалия 92
Румъния* 92
Руска федерация* 100
Словакия* 92
Словения* 92
Испания 92
Швеция 92
Швейцария 92
Украйна* 100
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 92
Съединени американски щати 93

 

* Страни в преход към пазарна икономика.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови

Log in to comment