Закони

Инструкция No 17 за контролната служба в горите и горската стража

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) С тази инструкция се урежда структурата, организацията, функциите, дейността и правомощията на горската стража, както и редът за осъществяване на контрола в горите.
(2) С организирането на горската стража и контролната служба в горите се цели спазването на установения законен ред за стопанисване, ползване и опазване на горите, дивеча и рибата, предотвратяването и разкриването на нарушенията и санкционирането на нарушителите.
Чл.2. (1) Контролът в горите се организира от Националното управление по горите (НУГ) и неговите органи и поделения.
(2) Контролът и охраната се осъществяват от служителите по горите.
(3) Непосредствената охрана на горите и на земите от горския фонд се осъществява от горска стража.
(4) Обект на контрол са всички гори независимо от собствеността им, както и земите от горския фонд.
Чл.3. При осъществяване на дейността си горската стража и служителите по горите взаимодействат с органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с други държавни органи, неправителствени организации и граждани.

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛА И ОХРАНАТА В ГОРИТЕ
Раздел I
Организация на контрола и охраната в горите
Чл.4. (1) За осигуряване на ефикасен контрол в горите горската площ се разделя на охранителни територии, които съвпадат с границите и площта на регионалните управления по горите, и охранителни райони, който съвпадат с границите и площта на държавните лесничейства.
(2) Охранителният район на държавното лесничейство се разделя на охранителни участъци по методика, утвърдена от началника на НУГ.
(3) Охранителната територия на регионалното управление по горите (РУГ) и охранителният район на държавното лесничейство (ДЛ) се охраняват от звена "Подвижна горска стража".
(4) Охранителният участък се охранява от горски стражар.
(5) Горският стражар отговаря персонално за охранителния участък, за който е назначен.
(6) Подвижната горска стража към държавното лесничейство извършва контрол върху всички охранителни участъци в района на лесничейството.
(7) Подвижната горска стража към регионалното управление на горите извършва контрол върху всички охранителни райони и участъци на територията на РУГ.
(8) Със заповед на началника на РУГ в звената към подвижната горска стража в РУГ могат да се включат и звена от подвижна горска стража от ДЛ за проверки в други охранителни райони.
(9) При необходимост в охранителния район на държавното лесничейство могат да се организират контролни горски пунктове и постове за наблюдение.
Чл.5. (1) Непосредствената охрана на горите, дивеча и рибата и контролът по ползването, движението и преработката на дървените материали и други горски продукти се извършват от горската стража в държавните лесничейства и звената "Подвижна горска стража".
(2) Началникът на Националното управление по горите по предложение на началника на регионално управление на горите одобрява създаването на звена "Подвижна горска стража" към регионално управление на горите и държавните лесничейства и звена на контролните горски пунктове.
Чл.6. (1) Горският стражар извършва контрол и охрана в поверения му участък по маршрути, определени от началника на горско-стопанския участък (старши лесничей) или от самия него.
(2) По разпореждане на директора на държавното лесничейство горският стражар участва в съвместни проверки на територията и на други охранителни участъци.
(3) Подвижната горска стража осъществява контрол и охрана в райони и територии по маршрути и задачи, определени от началника на регионалното управление на горите и директора на държавното лесничейство.
Чл.7. Постове за наблюдение се организират в горски масиви през пожароопасния сезон със заповед на директора на държавното лесничейство.
Чл.8. (1) Стационарни контролни горски пунктове се организират и изграждат в държавните лесничейства на възлови места по пътища, жп гари, митнически пунктове за контролиране на законния произход на дървените материали, дървата за огрев, дивеча, уловената риба и други горски продукти.
(2) Пунктовете се устройват и оборудват със:
1. предупредителни табели, знаци и устройства за спиране на превозните средства;
2. постоянна радио- или телефонна връзка;
3. подходящи места за спиране, разминаване и разтоварване на превозните средства съобразно изискванията на Закона за движението по пътищата и правилника за прилагането му.
(3) Директорът на държавното лесничейство при необходимост организира временни контролни горски пунктове.
(4) Директорът на държавното лесничейство със заповед определя места за отговорно пазене на задържаните средства и предмети на нарушението.

Раздел II
Контрол при сечта на дървесина в горите
Чл.9. (1) Право на сеч на дървесина от горите, включително и за нуждите на Националното управление по горите, неговите органи и поделения, се дава само с писмено позволително от държавното лесничейство по определен ред и образец съгласно Наредбата за ползване на дървесина от горите (ДВ,бр.146 от 1998 г.).
(2) Позволителното за сеч се издава в три екземпляра, първият за държавното лесничейство, вторият за ползвателя и третият за началника на горскостопанския участък (старшия лесничей).
(3) В позволителното за сеч по ал. 1 се проверява основанието за издаване, номера на отдела и подотдела, вида на сечта, срока за сеч и извоз, местонахождението на временния склад, количеството на отделните категории дървесина по дървесни видове и начина на почистване на сечището.
Чл.10. (1) За всяко насаждение се издава отделно позволително за сеч.
(2) В случаите, когато се налага добив на малки количества дървесина; при отглеждане на млади насаждения; събиране на суха и паднала дървесина; изсичане за просеки, когато насажденията се намират на територията на един охранителен участък или в тях се провеждат еднакви сечи, се допуска издаването на общо позволително за сеч.
Чл.11. (1) На всеки ползвател се издава позволително за сеч.
(2) При ползване на дърва за огрев по такса на корен от местно население може да се издава и групово позволително за сеч. Към позволителното за насаждение на повече от един ползвател, с изключение на случаите, когато ползването се осъществява от местното население за собствени нужди.
Чл.12. Ползвателят на дървесина е длъжен да съхранява позволителните за сеч до приключване на сечта и освидетелстване на сечището.
Чл.13. Горският стражар е длъжен да изисква от всички ползватели в поверения му охранителен участък необходимите позволителни за сеч.
Чл.14. Позволителните за сеч и други ползвания в горите важат само за вписаните в тях отдели и подотдели, срокове, количества, видове и категории дървесина, вид и брой на добитъка и др.
Чл.15. Сроковете за сеч се определят диференцирано в зависимост от вида и начина на сечта, от състоянието на насажденията и подраста, от количеството на предвидената за сеч дървесина, наличието и състоянието на пътната мрежа и др. Те не могат да бъдат различни от сроковете, предвидени в чл.51 от Закона за горите и чл.78 от правилника за прилагането му.
Чл.16. При сечта ползвателите са длъжни да отсичат само отбелязаните и подлежащите за сеч дървета, като спазват изискванията в раздел Сеч и първична обработка на дървесината от Наредбата за ползване на дървесина от горите и опазват от повреждане подраста, съседните дървета, граничните знаци, телефонни и въжени линии, пътища и др.
Чл.17. Ползвателят на дървесината е длъжен при извършване на сечта да носи позволителното и да го представя на служителите по горите за проверка и контрол.
Чл.18. (1) За допуснати нарушения и нанесени щети от ползвателите при сечта на дървесината и извоза на дървените материали до временен склад служители по горите съставят констативен протокол по образец (приложение No 1), въз основа на който директорът на държавното лесничейство може да спре сечта и извоза.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) Актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления се издават по образец (приложения No 2 и 3).

Раздел III
Контрол при извозването и транспортирането на дървесина
Чл.19. (1) Държавното лесничейство издава на ползвателя позволително за извоз, когато дървесината е добита по такса на корен по чл.88, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за горите.
(2) Държавното лесничейство ползва дървесина по чл.61, ал.1 от Закона за горите съгласно Наредба за ползване на дървени материали без заплащане на такси на корен.
(3) Позволителното за извоз се издава на всеки ползвател поотделно. Издаването на групови позволителни не се разрешава.
(4) Извозването на дървесина по ал.1 се разрешава след измерване и маркиране от служител по горите, който прави опис върху позволителното на добитата дървесина по дървесен вид, категория, клас на сортиментност и количество.
(5) Материалите се маркират на челата с контролна горска марка, а тези от категория дърва - на 30 % от тях. Националното управление по горите води регистър на контролните горски марки (приложение No 5).
(6) Когато дървените материали по ал.1 не могат да се извозят наведнъж, се допуска извозването им на части, като се прави опис на позволителното за всяка партида поотделно или се издава контролно позволително от държавното лесничейство по образец (приложение No 4).
(7) Контролно позволително се издава и при повторно транспортиране на материалите, като на гърба на позволителното за извоз се отбелязват извозените количества по дати.
(8) Контролното позволително е валидно само за посочената в него дата, на която ще се превозва дървеният материал.
Чл.20. (1) Държавното лесничейство издава позволително за транспортиране след контролно измерване на материалите.
(2) Приетата и описана дървесина по ал.1 се маркира на челата с контролна горска марка от служител на държавното лесничейство.
Чл.21. (1) Ползвателите или собствениците на дървесина, добита по чл.20, на основание позволително за транспортиране от държавното лесничейство издават превозни билети, удостоверяващи произхода и количеството на сортиментите за всяко отделно транспортно средство.
(2) Ползвателите или собствениците на дървесина по ал.1 при продажба от временен склад издават позволително за превозване на продадените дървени материали и дърва за огрев. Позволителните се издават за всеки отделен курс на превозните средства.
(3) Държавното лесничейство упражнява контрола по изпълнението на позволително за транспортиране чрез представяне от ползвателите опис на превозните билети и позволителните за превозената дървесина от частни лица.
(4) При претоварване или преместване на дървените материали и дървата за огрев, добити по чл.20, ал.1, собствениците на дървесина издават превозен билет за всеки отделен курс.
(5) Ползвателите и собствениците на дървесина получават от държавните лесничейства необходимите им документи срещу заплащане.
(6) Един екземпляр от издадените документи по ал.5 се отчита в държавното лесничейство по опис.
Чл.22. (1) На контролен горски пункт се проверява законният произход на превозваната дървесина.
(2) Водачите на превозни средства, които превозват дървесина и продукти от странични ползвания от горите, са длъжни да спират за проверка на контролния горски пункт.
Чл.23. Държавното лесничейство, собствениците на гори или ползвателите преди транспортирането на дървесината по чл.80, ал.2, т.2, 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите поставят експедиционна горска марка на челата на добитите сортименти. Регионалните управления по горите водят регистър на експедиционните горски марки (приложение No 7).

Раздел IV
Контрол при преработката и продажбата на дървесина
Чл.24. (1) Физически и юридически лица - собственици на дъскорезници, складове и борси за обли и фасонирани дървени материали, както и производителите на фасонирани дървени материали и изделия от тях, са длъжни да водят дневник за постъпилите обли и фасонирани дървени материали, за техния произход и за документите, с които са придобити.
(2) Дневникът се води по образец (приложение No 6).
(3) Дневници водят физическите и юридически лица, извършващи търговски сделки с обли и фасонирани дървени материали.
(4) Служители по горите контролират документите, доказващи законния произход на материалите.
Чл.25. Забранява се покупко-продажбата, превозването и преработването на немаркирани и непридружени с редовни документи дървени материали и други разпоредителни сделки с тях.
Чл.26. (1) При преработката на дървените материали лицата по чл.24, ал.1 правят заверка върху придружаващите ги документи за количеството избичена дървесина.
(2) Произведените фасонирани дървени материали задължително се маркират с производствена марка съгласно изискванията на чл.24, ал.1. Производствените марки се водят в регистър (приложение No 8).
Чл.27. При продажба, преместване и транспортиране на преработените дървени материали в придружаващия документ се прави опис по сортименти, дървесен вид, номера и дата на документа, доказващ произхода на дървените материали, и се записва номерът на производствената марка.
Чл.28. (1) Служителите по горите правят периодически проверки по населени места, дъскорезници, дърводелски работилници, строежи и други обекти на наличните дървени материали и изискват от притежателите им съответните документи, доказващи законния им произход.
(2) За извършените по ал.1 проверки служителите по горите съставят констативен протокол по образец (приложение No 1).
(3) Всички ползватели от горите и потребители на дървени материали и дърва за огрев са длъжни да пазят издадените им позволителни и други документи за притежаваните от тях дървени материали и да ги показват на контролните органи при проверки.
Чл.29. (1) Констатираните при проверките незаконно придобити дървени материали, включително и такива, които не са маркирани с контролна и/или експедиционна горска марка или са маркирани без съответно позволително, се изземват.
(2) На лицата, които притежават, приемат, преработват или укриват такива материали се съставят актове по чл.101 и 102 от Закона за горите.
Чл.30. При проверката върху позволителните, фактурите и другите документи за дървени материали и дърва за огрев се прави заверка с надпис "проверено", дата и подпис на проверяващия служител по горите.
Чл.31. При износ на дървесина на платежните документи, които се издават на износителя, задължително се записват текст "за износ", номерът и датата на удостоверение за износ.

Раздел V
Контрол при страничните ползвания от горите
Чл.32. (1) Странични ползвания в горите и земите от горския фонд се разрешават с писмено позволително, издадено от държавното лесничейство по образец (приложение No 9).
(2) В позволителното за странични ползвания задължително се вписват: ползвателят или собственикът на гората, районът на ползване, видът, режимът и количеството на разрешеното ползване, заплатените такси и срокът на ползване.
Чл.33. При износ на странични горски продукти, добити в горите, в платежните документи, които се издават на износителя, задължително се записват текст "за износ", видът и количеството на страничните горски продукти.
Чл.34. (1) Пашата в горите и земите от горския фонд се разрешава с писмено позволително по образец (приложение No 10), издадено от държавното лесничейство.
(2) В позволителното за паша задължително се вписват: ползвателят или собственикът на гората, разрешените места за паша, видът и броят на животните, заплатените такси, прокарите и срокът за пашуване.
Чл.35. Страничните ползвания и пашата в горите, собственост на физически или юридически лица, се извършва свободно след издаване на писмено позволително от държавното лесничейство.

Раздел VI
Контрол при ползване на дивеча и рибата
Чл.36. (1) Ползването на дивеча се извършва с писмени разрешителни за отстрел или специални разрешителни за ползване на дивеч с научна цел.
(2) Контролът при провеждането на ловните излети включва:
1. проверка на ловните билети, разрешителните за ловно оръжие, а при подборно ловуване и удостоверенията за подборен лов;
2. проверката на разрешителните за лов обхваща:
а) броя и имената на ловците;
б) номерата на ловните билети на всички участници в ловния излет съответстват ли на тези, които са записани в разрешителното за лов;
в) местността, вписана в разрешителното за лов, съответства ли на местността, където се ловува;
г) спазени ли са нормативите за брой ловци в ловния излет и брой дивеч за отстрел;
д) отстреляният дивеч по количество и вид отговаря ли на вписаните в разрешителното;
е) при отстрелян трофеен дивеч записан ли е добитият трофей и името на ловеца.
(3) Добитият ловен трофей задължително се оценява от комисия и се регистрира в държавното лесничейство.
(4) При лов на хищен дивеч служителите по горите проверяват разрешителните за този вид лов.
Чл.37. Контролът на разрешителните с научна цел, разселване или търговия включва проверка на посочените условия за този вид ползване на дивеча, записани в разрешителното.
Чл.38. (1) Ползването на рибата се разрешава с билет за спортен риболов, издаден от държавното лесничейство, а за промишлен риболов с разрешително на Държавната инспекция по рибарство към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.
(2) Във водите за промишлен риболов зоните за спортен риболов и за естествено възпроизводство на рибата се определят със заповед на началника на регионалното управление на горите, съгласувана с Държавната инспекция по рибарство.
Чл.39. Контролът при провеждане на риболовните излети включва проверка на билета за риболов, условията, реда, начините, нормативите и сроковете за извършване на спортен и промишлен риболов, които се определят ежегодно със заповед.

Глава трета

ГОРСКА СТРАЖА
Раздел I
Състав на горската стража
Чл.40. (1) За горски стражари се назначават лица с лесовъдско образование.
(2) За горски стражари могат да се назначават и лица, завършили специализиран курс за квалификация по програма, утвърдена от Националното управление по горите.
Чл.41. (1) Горските стражари се разделят на три степени:
а) младши горски стражар;
б) горски стражар;
в) старши горски стражар.
(2) За старши горски стражари се назначават лица с лесовъдско образование, които имат най-малко 5 години трудов стаж като служители по горите.
(3) Определянето на степените на горските стражари се извършва по начин и ред, указан в Методиката за определяне категоризацията на охранителните участъци, райони и територии, утвърдена от началника на Националното управление по горите.
Чл.42. (изм.,ДВ,бр.62 от 2001 г.)
(1) Ръководители на охранителни участъци, които до момента на влизане в сила на тази инструкция са заемали длъжността без необходимото лесовъдско образование, могат да бъдат преназначени за горски стражари на срочен трудов договор, като в срок до 3 години завършат курс за квалификация.
(2) Лицата, които не са завършили курс в срока по ал.1, както и лицата, които са завършили квалификационни курсове и са работили повече от 20 години по охраната на горите, се освобождават от заеманата длъжност при явяване на кандидат с необходимото средно или висше лесовъдско образование.

Раздел II
Права и задължения на горските стражари
Чл.43. (1) Горските стражари осъществяват контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горския фонд, опазването на горите от пожари, охраната на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата в поверените им охранителни участъци.
(2) Горският стражар при откриване на нарушения в горите извън поверения му охранителен участък е длъжен да положи усилия за разкриване и санкциониране на нарушителя и да сигнализира за това на прекия си ръководител.
Чл.44. Горският стражар има право да:
1. проверява превозните средства, които превозват дървени материали, дивеч, риба и други горски продукти и документите за тях;
2. извършва проверки за установяване законния произход на дървените материали, страничните горски продукти, дивеча и рибата, намиращи се в производствени помещения, стопански сгради, дворове и складове;
3. съставя актове на нарушителите за констатирани нарушения по Закона за горите, Закона за ловното стопанство, Закона за рибното стопанство, Закона за защита на природата, Закона за защитените природни територии и правилниците за тяхното прилагане по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
4. задържа вещите, послужили за извършване на нарушението, и вещите, предмет на нарушението;
5. носи униформено облекло с отличителни знаци, огнестрелно оръжие и други защитни средства.
Чл.45. Горският стражар на охранителен участък е длъжен да:
1. пази от незаконно ползване и повреди горите, земите, граничните знаци в горите, съоръженията, сградите и други обекти в горския фонд, обслужващи дейността на държавното лесничейство, в границите на поверения му охранителен участък;
2. следи и сигнализира за санитарното състояние на горите;
3. отбелязва пъновете на незаконно отсечените дървета с червена боя и при установени нарушения съставя констативен протокол, който представя на прекия си ръководител;
4. изисква спазването на правилата за сеч и извоз на дървесината и другите ползвания от горите;
5. проверява документите за сеч и извоз на дървесина, както и тези за транспортиране на дървени материали, позволителните за паша, лов, риболов и страничните ползвания от горите;
6. извършва проверки в дъскорезници, складове и борси на облите и фасонирани дървени материали, отбелязва проверката в дневника и съставя констативен протокол;
7. следи за спазването на противопожарните правила в горите, а при възникнал пожар организира дейността за неговото ограничаване и потушаване;
8. опазва дивеча и рибата;
9. санкционира извършителите на незаконно строителство и разработване на земи в горския фонд;
10. извършва проверки по сигнали и взема необходимите мерки за залавяне на нарушителите и за задържане на вещите - предмет на нарушението, както и вещите, послужили за неговото извършване;
11. води дневника по образец (приложение No 11).
Чл.46. (1) Горските стражари "Подвижна горска стража" изпълняват задълженията по чл.45, т.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
(2) Дейността на "Подвижната горска стража" се ръководи от началника на регионалното управление на горите, когато се организира за осъществяване на контрола върху територията на регионалното управление, и от директора на държавното лесничейство за осъществяване на контрола върху района на лесничейството.
(3) "Подвижната горска стража" е в състав не по-малък от двама горски стражари, от които единият е старши на групата.
Чл.47. (1) Горските стражари на контролен горски пункт имат право да:
1. спират за проверка превозни средства, превозващи дърва за огрев, дървени строителни материали, дивеч, риба и други горски продукти, включително и преработените такива; когато не са придружени с документи, доказващи законния им произход, или не са маркирани по съответния ред, се задържат, а на лицата, които ги превозват, се съставят актове;
2. задържаните средства и предмети на нарушението се предават за отговорно пазене в определените от директора на държавните лесничейства места;
3. водят дневник за проверените превозни средства на контролен горски пункт (приложение No 12) и опис на задържаните на отговорно пазене вещи;
4. заверяват проверените фактури, позволителни, превозни билети и други документи с гриф "проверено" с дата и подпис на проверяващия.
(2) Горските стражари на контролния горски пункт се назначават от директора на ДЛ, на чийто район е организиран пунктът.
(3) Контролният горски пункт се ръководи от старши горски стражар.
Чл.48. (1) Горските стражари при изпълнение на служебните си задължения задължително носят:
1. униформено облекло със съответните отличителни знаци;
2. служебна карта (приложение No 13);
3. късо бойно оръжие;
4. актова книга и дневник на горския стражар;
5. извадка от устройствената карта на охранителния участък;
6. технически средства за радиовръзка.
(2) Подвижната горска стража и горската стража на КГП освен изброеното по ал.1 се оборудва със:
1. фенер с 3 светлини;
2. бинокъл;
3. автомобил с висока проходимост.
(3) При необходимост горските стражари се оборудват със стоп-палка, бронезащитна жилетка, прибор за нощно виждане и други защитни средства.
Чл.49. (1) При изпълнение на специализирани акции горските стражари могат да носят и гладкоцевно полуавтоматично дълго огнестрелно оръжие тип "помпа", да ползват катери, лодки, мотоциклети, моторни шейни и служебни животни.
(2) Специализираните акции се извършват със заповед на началника на Националното управление по горите - за територията на няколко регионални управления на горите, началника на регионалното управление на горите - за територията на регионалното управление, и директора на държавното лесничейство - за района на съответното лесничейство.

Раздел III
Отчитане дейността на горската стража
Чл.50. (1) Горският стражар на охранителен участък отчита дейността си ежеседмично пред прекия си ръководител. След извършване на конкретни проверки представя констативен протокол.
(2) Подвижната горска стража към регионалното управление на горите и държавното лесничейство отчитат дейността си ежемесечно с писмен доклад, придружен със сведение за охраната на горите по образец (приложение No 14).
(3) Горската стража на контролен горски пункт отчита дейността си с месечен доклад, придружен със сведение.
Чл.51. (1) За състоянието на горите в охранителния участък и оценка на цялостната дейност на горския стражар на участъка се провеждат шестмесечни ревизии.
(2) Шестмесечните ревизии на охранителния участък се извършват със заповед на директора на държавното лесничейство. За резултатите от ревизията се съставя протокол в 2 екземпляра по образец (приложение No 15).
(3) До 10 дни след приключване на отчетното шестмесечие директорът на държавното лесничейство изготвя и представя в регионалното управление на горите писмен доклад и сведение по образец (приложение No 16).
(4) До 20-о число след приключване на шестмесечните ревизии регионалното управление на горите представя в Националното управление по горите обобщено сведение и анализ за дейността на горската стража.
(5) След приключване на ревизиите на охранителните участъци директорът на лесничейството или натоварено от него длъжностно лице правят контролни проверки върху 20 % от броя на охранителните участъци.
(6) Служители по горите от регионалните управления извършват ежегодно контролни ревизии върху не по-малко от 20 % от площта на държавните лесничейства.
(7) При предаване и приемане на охранителния участък от един горски стражар на друг се извършва ревизия.
(8) Предаването и приемането на охранителния участък или на обекти за охрана се извършват с протокол.
(9) При необходимост се извършват внезапни ревизии по разпореждане на съответния ръководител.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) Документи, доказващи законния произход на обла и фасонирана дървесина, други горски продукти, дивеч и риба са: платежните документи, позволителните, разрешителните и превозните билети.
(2) Платежни документи по ал.1 са: фактурите за покупко-продажба на обли и фасонирани дървени материали; позволителните за извоз на дървени материали по такса на корен; позволителните за превозване на продадени дървени материали и дърва на частни лица; позволителните за паша и за странични ползвания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Позволителните за сеч и извоз, позволителните за превозване на продадени дървени материали и дърва на частни лица, контролните позволителни, позволителните за транспортиране, превозните билети, позволителните за паша и странични ползвания, разрешителните за лов, ловните и риболовни билети за български и чуждестранни ловци и риболовци, констативните протоколи, актовите книги и наказателните постановления се отпечатват по образци на Националното управление по горите.
§ 3. Контролните и експедиционни горски марки, когато са повредени или изгубени, се обезсилват със заповед на началника на Националното управление по горите, а производствените марки - със заповед на директора на държавното лесничейство. Когато контролните, експедиционните и производствените марки са повредени, те се унищожават по начин и ред, указан в заповедта за обезсилване.
§ 4. Актовете и наказателните постановления в държавните лесничейства се завеждат в регистър по образец (приложение No 17) от упълномощено със заповед на директора длъжностно лице.
§ 5. Националното управление по горите води регистър на контролните горски марки по образец. Регионалното управление на горите - регистър на експедиционните горски марки по образец, а държавното лесничейство - регистър на производствените марки по образец. Образците на марките, условията и редът за тяхното придобиване и употреба са определени с Правилника за прилагане на Закона за горите.
§ 6. Националното управление по горите издава образец за служебна карта (приложение No 13), с която се легитимират служителите по горите.
§ 7. Инструкцията с приложенията, неразделна част от нея, се издават като бюлетин на Националното управление по горите.
§ 8. Инструкцията се приема на основание чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за горите.
§ 9. Изпълнението на инструкцията се възлага на заместник-министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, който е и началник на Националното управление по горите.
Министър: В. Върбанов

System.String[]

Добавете коментар


Защитен код
Обнови

Log in to comment

Пълният отказ от вредните емисии ще струва на ЕС милиарди

Потъналата смърчова гора в Казахстан

Замърсяване на въздуха в цялата страна

Friends

10 съвета за опазването на океана