Екология

Събиране, монтиране и съхранение на Листояди

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Събиране, монтиране и съхранение на ЛистоядиЛистоядите се събират, както и много други групи на разред Coleoptera, главно чрез „косене" с ентомологичен сак по тревистата и храстовата растителност, кьдето се срещат най-много видове. За събирането на живеещите по дьрветата видове могат да се използуват големи сакове, обръчи или правоъгълии рамки с плат и др., върху които да се тръскат клоните. Освен това дребните екземпляри от подсемействата Alticinae и Cryptocephalinae могат ди се улавят с помощта на ексхаустер. По изброените дотук начини се събират предимно бръмбари. Ларвите са бавно подвижни, меки и лесно уязвими, пора¬ди което се събират обикновено без „косене" и тръскане, като внимателно се взимат от отгледаните предварително растения. За събиране на зимуващи и почвата листояди или почвени ларви се използува термоеклектор или тулгренов апарат.
Събраните бръмбари се поставят в епруветки, а по-едрите от тях — в морилки. За препоръчване е живите екземпляри на видове със силни челюсти (сом. Clytrinae) да се държат отделно, поединично, тъй като те могат да повреди г други насекоми, поставени заедно с тях.
Умъртвяването на насекомите се извършва с отровни вещества, но такива, които не променят окраската им и по възможност не ги втвърдяват. Подходящ за тази цел е етер ацетикус, малки количества от който се впръскват в епруветките или морилките. Ако материалите подлежат на обработване в близко време, добре е те да се държат в плътно запушени епруветки или в ексикатор, но непременно във въздух, богат на етер ацетикус, за да не се разложат и да останат меки и годни за монтиране. За продължително съхраняване, когато не се налага препариране веднага, бръмбарите могат да се наредят в хартиени пликове вьрху тънък слой памук. Такива пликове се приготвят предварително и се нареждат плътно в подходяща кутия. Впоследствие за препариране е необходимо екземплярите да се навлажнят и размекнат. Това се прави лесно, като се използува вана със слой влажен пясък на дъното, покрит с напръскана е етер ацетикус или карболов разтвор филтърна хартия (за да не се развият гъбички и бактерии). Насекомите се нареждат върху хартията, след което паната се закрива със стъкло. Така поставени, материалите трябва да престоят.
Събраният материал още на самото място се етикетира (с данни за вида, дата, местонаходището, някои екологични и биологични бележки от наблюденията и др.). Хранителните растения, които събиращият не познава, се хербаризират, за да бъдат допълнително определени от специалист.
За съхраняване в колекции и за научно изследване бръмбарите се монтират по подходящ начин. Обикновено по-едрите екземпляри се забождат с ентомологична игла вертикално в предната третина на дясната елитра, като се изправят краката и антените им. Средните и дребните екземпляри се залепват вьрлу ентомологични картончета. При залепването трябва да се вземат под внимание характерните черти на отделните групи листояди, които се използуват като признаци при определянето им. Те трябва да се виждат добре и в зависимост от това да се използуват правоъгълни, триъгълни или други картончета за залепване. Лепилото трябва да бъде светло и прозрачно, за да не закрива напълно залепената част, и да се разтваря лесно с вода при необходимост насекомото да бъде отлепено. Подходящо за целта е декстриновото лепило.
Всеки монтиран екземпляр трябва да бъде снабден с етикет, на който се нанасят основните данни от полевия дневник или временния етикет, придружаващ материалите: дата на събиране, местонаходище, надморска височина, название на хранителното растение, име на колекционера. Етикетите трябва да бъдат надписани с туш или с напечатан текст, да са по възможност малки, за да не заемат екземплярите много място в ентомологичната кутия, и да са набодени на иглата под насекомото.
Препарираните екземпляри се съхраняват набодени в плътно затварящи се ентомологични кутии с определено количество отровно вещество в единия ъгъл (сух формалин, нафталин, камфор) против неприятели по колекциите. Сбирките не трябва да бъдат изложени на пряка слънчева светлина, за да не се промени окраската на насекомите. Подходяща температура за тях е стайната.
За идентифицирането на видовете от някои групи се налага изследване на едеагуса или сперматеката. За целта е необходимо те да бъдат извадени от тялото на насекомите. Това се извършва, като екземплярите се варят кратко време в малка епруветка с вода върху спиртна лампа и след отваряне на коремчето им отстрани с помощта на тънки игли се изваждат необходимите за изследване органи. Често обаче извадените детайли са покрити от тъкани, които пречат на наблюдението. За избягване на това може да се използува слаб разтвор на калиева основа вместо вода. След като бръмбарът е бил варен не повече от 1 min във вода, той се изважда и се отделя коремчето му. То се сварява отново, но вече в 10% разтвор на калиева основа. При това ненужните тъкани отпадат, а добре хитинизираните части остават чисти. Извадената по този начин сперматека се включва в капка специална течност (5 части дестилирана вода, 20 части хлоралхидрат, 2 части чист глицерин и 3 части суха гума арабика) върху ново ентомологично картонче, което се забожда под препарирания бръмбар, или се изготвя микроскопски препарат, от който тя може да бъде нарисувана или фотографирана. Едеагусът също се поставя на картонче под съответния екземпляр, като се залепва изправен или легнал по цялата си дължина.

System.String[]

Log in to comment